Vill ditt parti se en utredning av rättshjälpssystemet för att säkerställa likhet inför lagen och lika tillgång till rättvisa?

Vänsterpartiet logotyp

Ja, Vänsterpartiet värnar invånarnas rätt till rättssäkerhet och vill säkerställa likhet inför lagen och lika tillgång till rättvisa.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Nej. Likhet inför lagen är en av de mest grundläggande rättsliga principerna. När det gäller rättshjälp har vi inget förslag om att utreda det systemet.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja, personer med funktionsnedsättningar har ofta dålig ekonomi och det är väldigt viktigt att de får möjlighet att få sin sak prövad. Vi tycker att ert förslag om att tillsätta en statlig utredning för att förbättra tillgången till rättshjälp vore ett bra steg i rätt riktning. Vi tycker också att Diskrimineringsombudsmannen bör få mer pengar så att myndigheten kan utreda fler anmälningar.

Liberalerna

Ja, vi vill utveckla den allmänna rättshjälpen. Vid sidan av den vill vi också inrätta en särskild LSS-inspektion med uppdrag att det övergripande målet att bidra till att personer med funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor och kunna leva som andra. Bland annat ska inspektionen ta tillvara den enskilde insatsberättigades rättigheter gentemot myndigheterna och ge rättshjälp i form av råd och stöd samt juridiskt bistånd.

Centerpartiet

Ja. Vi anser att man behöver se över om dagens system säkerställer jämlika villkor och om det av rättssäkerhets- eller jämlikhetsskäl behövs en tydligare reglering i socialtjänstlagen. Vi verkar därför för en helhetsöversyn av systemet med personligt ombud i syfte att säkerställa jämlika och rättssäkra villkor för målgruppen.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja. I förarbetena till rättshjälpslagen anför lagstiftaren att det inte är ändamålsenligt att koppla behovet av rättshjälp direkt till en funktionsnedsättning, utan att varje enskilt fall ska bedömas.

En funktionsnedsättning innebär inte per se att personen ifråga inte själv har förmåga att driva processen eller att personen inte har inkomst att betala för ett biträde eller en försäkring. Det heter att om den rättssökande själv har möjlighet att ta tillvara på sina intressen kan han eller hon inte anses ha behov av biträde. Det är en god princip, men en funktionsnedsättning kan naturligtvis utgöra ett hinder för att själv ta tillvara på sina intressen.

Det är också så att lagen även säger att om en tvist är av stor betydelse för den enskilde så ska rättshjälp finnas att tillgå. LSS-mål är exempel där utfallet kan ha stor betydelse för den enskilde. Mot bakgrund av utvecklingen där det har blivit svårare att få stöd enligt LSS och där den enskilde ofta ställs inför avslagsbeslut som ofta överklagas anser vi att det behöver utredas hur domstolarna ska tolka rättshjälpslagen.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja, Moderaterna är beredda att se över detta. Det är en viktig utgångspunkt att plånboken inte ska styra frågan om man får hjälp eller inte i Sverige.

Sverigedemokraterna

Ja. Inom socialförsäkringsområdet har vi aktivt arbetat för att försäkringskassan ska förbättra sitt arbete och höja kvalitén på sina utredningar. Ett steg att säkerställa likhet inför lagen och tillgången till rättvisa är ett införande av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i svensk lag.