Vi hör berättelser om hinder för rösträtt, men i Sverige saknas samlade data och dokumentation om vilka hinder, när och var det förekommer. För att testa hur rapportering av hinder för rösträtt skulle kunna gå till har Funktionsrätt Sverige tagit fram ett formulär för funktionsrättsorganisationer som vill rapportera hinder i samband med valen i september 2022.

Vem kan rapportera?

Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning – inte individer. Det kan vara lokalföreningar i medlemsförbund eller samarbetsorgan i län och kommuner.

Om individer upplever hinder för rösträtt  och vill ha rådgivning hänvisar vi dem till Funktionsrättsbyrån via mejl eller per telefon. Där finns en process för rådgivning och hantering av personuppgifter.

Vad är hinder för att rösta?

Det är upplevelser av hinder för att rösta baserat på den information som organisationen har fått kännedom om. Vi känner till att det finns rapporter om personer som till exempel inte har fått röstkort från sin ställföreträdare, att personer inte får tillgång till ledsagare för att ta sig till röstlokalen, att individer saknar information eller att det finns bristande tillgänglighet till vallokaler och andra hinder i samband med röstmottagning. Nu vill vi att berättelserna dokumenteras.

Vilken information är viktig?

Vi behöver kontaktuppgifter till den person som anmäler incidenten för att ha möjlighet att ta kontakt och vid behov följa upp med frågor. Vi behöver få en beskrivning av hindret för att rösta. Vi vill veta när och var i Sverige hindret har uppstått, eftersom kommuner har ansvar för röstmottagning.

Uppgifter om personen som mött valhinder behövs i den utsträckning som hindret har samband med funktionsnedsättning, men specifikationsuppgifter undanbedes! Vi vill alltså inte ha uppgifter om namn, adress, personnummer eller kontaktuppgifter till personen som mött hindret.

När och hur kan du rapportera hinder?

Du har möjlighet att rapportera hinder mellan den 15 augusti och den 15 oktober 2022. Du rapporterar genom att fylla i formuläret via länken längre ned på den här sidan.

Vad ska vi göra med uppgifterna vi får in?

Vi planerar att sammanställa uppgifterna och utvärdera erfarenheterna från försöket i en rapport. Om vi får många och/eller särskilt allvarliga incidenter om hinder kommer vi att överväga agerande i medier i samråd med organisationen som rapporterat om hindret. OBS! Vi ser detta som ett avgränsat försök. Vi har inte för avsikt att gå ut brett i medier innan vi vet vilken information som vi får in.

Vi hoppas att försöket ska bidra till bättre möjligheter att rapportera hinder för rösträtt på ett strukturerat sätt.

Personuppgifter

Individens rätt till integritet regleras i Dataskyddsförordningen (GDPR) från EU och kompletterande svensk rätt. Funktionsrätt Sverige, organisationsnummer 802006-2108, är ansvarig för behandling av personuppgifter och har en integritetspolicy.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en person, till exempel namn och adress. Uppgifter om funktionsnedsättning, hälsa, sexuell läggning och etnicitet som kopplas till en viss person är några exempel på det som kallas känsliga personuppgifter i lagen.

Behandling av personuppgifter för enkäten om valhinder görs för att uppnå vårt syfte att undersöka ett systematiskt sätt att samla in information om hinder för personer med funktionsnedsättning att rösta i allmänna val.

När en uppgiftslämnare från funktionsrättsrörelsen fyller i enkäten vill vi ha möjlighet att kontakta personen för att få mer information om hindren. Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress, organisation och andra uppgifter som lämnas av den som svarar på frågor om valhinder i enkäten behandlas. Rättslig grund för denna behandling är samtycke och lämnas i den webbaserade enkäten.

Uppgifter som lämnas utgör underlag för en rapport och personuppgifter tas bort senast 20221215. Lämnat samtycke kan återkallas genom att kontakta Funktionsrätt Sverige via epost info@funktionsratt.se eller telefon 08-546 404 00.

Om det har lämnats uppgifter om en individ, även det som kallas känsliga personuppgifter, i enkäten kommer vi att genomföra en process för att uppgifterna inte ensamma ska kunna kopplas till en viss person genom pseudonymisering. Syftet är att informationen inte längre ska utgöra en personuppgift. Personuppgifter kan finnas i våra interna system under en viss tid för administration, medan vi bearbetar uppgifter så att de pseudonymiseras (känsliga personuppgifter och specifikationsuppgifter raderas). Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning mellan vårt intresse att samla information om hinder för rösträtt och att skydda den personliga integriteten.

Kontaktperson

Synpunkter välkomnas till erika.hudson@funktionsratt.se.

Frågor om personuppgifter hänvisas till Funktionsrätt Sverige via e-post info@funktionsratt.se eller telefon 08-546 404 00.

Formulär för att rapportera valhinder

Rapportera genom att fylla i formuläret via den här länken:

Formulär för att rapportera valhinder

Vill du veta mer?

Funktionsrätt Sverige har lämnat förslag om att införa incidentrapportering i  remissvar om Säkerhet och tillgänglig vid val 14 april 2022.

Information på andra webbplatser