Vill ditt parti se en nationell handlingsplan för att identifiera och åtgärda ojämlikheterna i hälsa och vård? (Planen ska omfatta både diagnostik och behandling så att överdödligheten i vissa sjukdomar hos personer med funktionsnedsättning elimineras)

 

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet:

Ja, kunskapen kring vilka faktorer som ligger bakom den högre graden av ohälsa bland personer med funktionsnedsättning måste öka. Funktionshinderperspektivet ska vara en självklar och integrerad del i folkhälsopolitiken. Riktade insatser måste genomföras för att upptäcka, begränsa och förebygga ohälsa. I syfte att identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och tillgång till vård bör en nationell handlingsplan tas fram.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Nej, hälso- och sjukvård är en av regionernas kärnuppgifter och i det ingår ansvaret att se till att sjukvården i den egna regionen följer hälso- och sjukvårdslagen. Däri ingår även att ta hänsyn till de ojämlikheter som finns i folkhälsan och åtgärda ojämlikheter som uppkommer i sjukvård och behandling.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja, vi anser att denna frågan är svår att ge ett enkelt svar på.

Det råder idag olika former av ojämlikhet i hälsa och vård utifrån flera parametrar, till exempel kön, ålder, funktionsvariation, socioekonomiska förhållanden eller typ av diagnos. Vi vill ha en folkhälsolag likt våra nordiska grannländer. Syftet med lagen är att tydligt peka på vilket ansvar de olika beslutsnivåerna har för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi är förvissade om att ett tydligt utpekande av ansvar på kommunal, regional och statlig nivå kommer förbättra situationen för många individer men även öka jämlikheten.

Vi har flera förslag som förbättrar hälsan:

  • Ett förslag handlar om ökad tillgänglighet till hjälpmedel för att ingen ska vara utan jobb för att rätts sorts hjälpmedel inte finns.
  • Mer teamarbete i sjukvården med olika professioner utifrån den enskildes behov.
  • Förebyggande insatser
  • Vi har även till exempel förslag om cykelstöd för specialcyklar som bygger på samma principer som bilstöd. Dessa stöd ska inte ta ut varandra utan man ska kunna ha stöd för både bil och cykel samtidigt.
  • Vi vill även att man som patient ska ha större makt och inflytande och ser gärna brukarråd samt brukarrevision. Om man efterfrågar patientens och anhörigas erfarenheter och kunskaper kommer vården kunna utvecklas och förbättras betydligt. Har man ingen starkt röst själv kan man, utifrån vårt förslag, vända sig till en patientombudsman.
  • Vi anser också att den enskilde och dennes anhöriga om den enskilde inte har något emot det ska ha initiativrätt till SIP, i dag är det kommunen eller regionen som har det.

Att vi anser att er fråga är svår att besvara beror på att självklart vill vi åtgärda de problem som finns och i synnerhet överdödligheten. Men, vi tror att det finns viss risk att en nationell handlingsplan riskerar att bli urvattnad och att ansvarsfördelning fortsatt kommer att vara diffus. Om det visar sig att en sådan kan göras på ett effektivt sätt är vi dock förstås inte emot det.

Liberalerna

Ja, vi har krävt en nationell handlingsplan för hälsa i riksdagen, men fått avslag. Planen ska omfatta alla samhällssektorer och framförallt stärka hälsan, diagnostiken och vården för de av oss som idag har störst hälsorisker.

Det är som exempel helt orimligt att habiliteringshusläkare finns på ett fåtal ställen i landet, att specialistcentra saknas för sammansatta behov, att anhörigstödet svajar och att kontinuerliga kunskapshöjningar under hela yrkeslivet inte är en självklarhet för sjukvårdens och elevhälsans yrkesgrupper.

Centerpartiet logotyp

Centerpartiet

Ja, vården måste bli mer jämlik. Idag skiljer sig tillgången till vård och behandling och därmed till en god hälsa åt beroende av bland annat bostadsort, kön eller utbildning och funktionsnedsättning. En viktig utmaning är därför att göra vården mer jämlik.

Alla ska oavsett var man bor, vem man är och vilka förutsättningar man har, ha tillgång till vård av hög kvalitet i primärvården såväl som i specialistvården.

Vi vill ge alla patienter rätt att välja vårdgivare i hela landet som ett sätt att öka tillgängligheten och valfriheten, så fler kan få vård snabbare. På så sätt kan flaskhalsar minimeras. Alla ska ha rätt till en fast läkare, som kan samordna ens vårdkontakter.

Centerpartiet har även föreslagit en kömiljard för att korta köerna till behandling och skapa fler vårdplatser till dem som behöver.

Nationella riktlinjer som stöd för det regionala arbetet och för att förbättra jämlikheten inom vården är viktigt, och sådana kan fylla det behov av handlingsplan som efterfrågas.

Det är också viktigt att säkerställa att förutsättningar för att förebygga ohälsa är jämlika över landet och mellan olika sociala grupper.

Det är som exempel helt orimligt att habiliteringshusläkare finns på ett fåtal ställen i landet, att specialistcentra saknas för sammansatta behov, att anhörigstödet svajar och att kontinuerliga kunskapshöjningar under hela yrkeslivet inte är en självklarhet för sjukvårdens och elevhälsans yrkesgrupper.

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Nej, vi måste få bukt med den övergripande ojämlikheten inom hälso- och sjukvården. Vi kan inte ha det som idag att möjligheten att överleva en svår diagnos eller att få en viss behandling beror på var i landet man bor. Som ett led i detta vill Kristdemokraterna gå ifrån dagens 21 självbestämmande regioner till ett samlat nationellt ansvar för hälso- och sjukvården.

Vi är också glada för att en majoritet i riksdagen har gett stöd till Kristdemokraternas förslag om att legitimerad personal inom hälso- och sjukvården ska ha lagstadgad rätt till kontinuerlig fortbildning samt att Sverige behöver en särskild nationell strategi och en särskild finansiering för att patienter i hela landet ska få tillgång till läkemedel mot sällsynta sjukdomar och diagnoser.

Nyligen fattade riksdagen också beslut om rätten till en namngiven läkare inom primärvården. Även detta är ett förslag som Kristdemokraterna har drivit under lång tid.

Sammantaget tror vi att dessa förslag kan bidra till att stärka hälso- och sjukvården för människor med funktionsnedsättning.

När det gäller ert förslag om en nationell handlingsplan så behöver vi mer information om förslaget för att kunna ta ställning.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja. Moderaterna föreslår i riksdagen att det tas fram och genomförs en nationell hälsofrämjande strategi. Detta i syfte att Sverige mer metodiskt, långsiktigt och strukturerat ska sträva efter att skapa bättre förutsättningar för god hälsa hos hela befolkningen.

Moderaterna föreslår också att det tas fram och genomförs en strategi för kognitiva sjukdomar. Vår målsättning är att de kognitiva sjukdomarna ska diagnostiseras tidigt, kunna behandlas och på sikt förebyggas.

Sverigedemokraterna

Ja, Sverigedemokraterna ser ett behov av mer bindande nationella riktlinjer när det gäller hälso- och sjukvården för att minimera att vård ges på olika villkor. Även om regionerna har olika förutsättningar behövs ett mer kravställt och bindande regelverk för att ge vård på samma villkor.