Krav på skarpare skollagstiftning utifrån det funktionshinderspolitiska målet

Vill ditt parti se skarpare skollagstiftning med krav på huvudmannen att skol- och lärmiljöer utformas enligt principen om universell utformning i enlighet med det funktionshinderpolitiska målet?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet är emot att skolor kan neka elever med funktionsnedsättning plats eller begränsa stödet med hänvisning till organisatoriska och ekonomiska svårigheter.

Vinstjakten är en av anledningarna till att skolan blir allt mindre likvärdig. Vinstdrivande fristående skolor etablerar sig där de har bäst marknadsutsikter och kan utnyttja den rådande utformningen av skollagen, på bekostnad av bland annat elever med funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Nej. Skolan ska ta hänsyn till alla barns och elevers olika behov och här finns redan viktiga skrivningar i skollagen som alla skolor ska leva upp till.

Det handlar både om ändamålsenliga lokaler och att utrustning ska finnas som behövs utifrån elever varierande behov. Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja, det här behöver bli en självklarhet så att såväl lärare som elever med funktionsnedsättning ska kunna välja att gå eller arbeta i alla skolor.

Liberalerna

Ja, Liberalerna vill att alla skolor ska vara tillgängliga, för såväl elever, lärare som föräldrar med funktionsnedsättning. Även institutioner för högre utbildning såsom högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och universitet måste kunna ta emot och stötta studenter med funktionsnedsättning.

Centerpartiet

Ja. Många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda inkluderande lärmiljöer, samtidigt som studier visar att miljön inte anpassats tillräckligt för elever med funktionsnedsättning.

Skolinspektionen måste bättre följa upp de skolor där det brister och tidigt agera för att stötta rektorer där det behövs. Ansvaret är inte bara rektors, men kunskapen hos dem kring stöd och anpassningar måste öka generellt. Forskningen och rådgivningen runt skolbyggnader och lärmiljöer behöver stärkas.

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja. Kristdemokraterna är beredda att se över så att man från början jobbar bättre med tillgänglighet. Får man in det tänket från början är det enklare och inte alltid dyrare. Däremot är det ofta rent ekonomiskt dyrare att anpassa byggnader och miljön i efterhand.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej, vi har i dagsläget inget sådant förslag.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi har yrkat på att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli svensk lag.

Därigenom går det samtidigt att påverka annan lagstiftning för en ökad delaktighet i skolan. För som det ser ut idag är det en bristande fysisk tillgänglighet där människor med funktionsnedsättningar inte kan delta på lika villkor. Det minskar också möjligheterna att dels vara socialt aktiv med sina kamrater dels delta i undervisningen.