Skriv på namninsamling och stärk skyddet inom EU mot våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

Den 8 mars 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om bekämpning av våld mot flickor och kvinnor och våld i hemmet för Europaparlamentet och rådet. Nu pågår förhandlingar om innehållet. Den europeiska samverkansorganisationen för funktionsrättsfrågor, European Disability Forum, EDF  kräver tillägg till direktivet för att stärka skyddet för kvinnor med funktionsnedsättning. EDF har i samband med detta startat en namninsamling med syftet att stoppa tvångssteriliseringar av flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.Bild på kvinnor med olika hudfärg, med och utan synlig funktionsnedsättning.

Direktivet om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet innehåller förslag som täpper till luckor i lagstiftningen om våld mot kvinnor och flickor i EU, särskilt när det gäller den juridiska definitionen av våldtäkt, erkännande av kvinnlig könsstympning som ett brott och lagföring av viktiga former av våld på internet. Direktivet strävar också efter att harmonisera påföljder, preskriptionstider för åtal och beslut om de former av våld som omfattas, och tillgång till rättvisa och stödtjänster för kvinnor och flickor i hela EU. Rättigheter och skyddsbehov för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning berörs inom flera områden av förslaget, inklusive vid bedömning av offrens behov, tillgänglighetskrav för hjälplinjer och försvårande omständigheter för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, exempelvis på institutioner. Det finns dock många luckor kvar. Sterilisering av kvinnor med funktionsnedsättning utan deras vetskap eller samtycke är en utbredd form av våld. Sådana skadliga och fruktansvärda handlingar äger fortfarande rum, i tysthet och ostraffat. Detta är ett skäl till att  EDF nu publicerar ett ändringsförslag för att skärpa direktivet för ytterligare skydd för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

EDF:s förslag
1. Direktivet måste införa kriminalisering av tvångssterilisering i EU. Tvångssterilisering är förbjuden enligt internationella konventioner. Ändå tillåter åtminstone 14 EU-medlemsstater fortfarande vissa former av tvångssterilisering i sin lagstiftning.
2. Tillgänglighet, adekvat stöd och utbildning av yrkesverksamma är nyckeln för att säkerställa tillgång till rättvisa och stödtjänster för kvinnor och flickor som utsätts för våld i hemmet. Direktivet måste stärka den befintliga ram som fastställts om brottsoffers rättigheter och exempelvis kräva tillgång till skyddsrum och andra tillfälliga boenden. Stater måste tillhandahålla utbildning relaterad till behov hos kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och rättigheter för yrkesverksamma.
3. Data och forskning behövs för att identifiera grundorsakerna till våld och förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Det finns, liksom i Sverige, en generell brist på jämförbara uppgifter om våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning i EU. Direktivet bör därför ålägga EU:s medlemsstater att dela upp data efter funktionshinder för att informera om den specifika situationen för marginaliserade grupper.

Skriv på namninsamlingen för att sätta stopp för steriliseringar i Europa och ge ditt stöd för EDF:s krav på tillägg för att stärka rättigheter och skyddet mot våld för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning genom att sprida information i dina nätverk.

Länk till namninsamling