Socialdepartementet föregår LSS-utredningen

Det Socialdepartementet föreslår är en förändring i Socialförsäkringsbalken (51 kap. 11 §) som innebär att de regler som påverkar den ersättning som ges för personlig assistans luckras upp. Från ett schablonbelopp för timersättning, som gäller för ett år i taget, ska det nu finnas flera belopp som inte regleras i tid.

”Den föreslagna förändringen skulle, tvärt emot vad Socialdepartementet hävdar, skapa en mycket osäker situation för alla aktörer. Kvaliteten i assistansen skulle hotas och egenanordnare och andra mindre assistansanordnare riskerar att slås ut när den ekonomiska förutsägbarheten avskaffas”, säger Stig Nyman.

Den nyligen tillsatta utredningen av insatser enligt LSS och assistans­ersättningen (Dir 2016:40), har fått uppdraget att bland annat skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans.

”Med förslaget till förändringar av Socialförsäkrings­balken föregår Socialdepartementet utredningens uppdrag, vilket är mycket allvarligt”, säger Stig Nyman.

Handikappförbunden menar vidare att den föreslagna förändringen bryter mot FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, artikel 19 som handlar om rätten att leva självständigt och att delta i samhället.

”Sverige fick redan 2014 kritik från övervakningskommittén när det gäller försämringar på området. Kommittén rekommenderade att Sverige skulle säkerställa att insatsen personlig assistans ges tillräckligt och rättvist ekonomiskt stöd för att säkerställa att en person kan leva ett självständigt liv i samhället”, säger Stig Nyman.

Remissvar Förslag till förändringar i 51 kap 11 § socialförsäkringsbalken