Märta Stenevi, Miljöpartiet : ”Tandvård och hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet”

”Det krävs en tydlig strategi för rätten till jämlik vård. Här ingår att både tandvård och hjälpmedel bör ingå högkostnadsskyddet för vård.” Det och mycket annat tydliggjorde Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet under morgonens partisamtal med Gabriella Ahlström.

Efter gårdagens fruktansvärda våldsdåd då två kvinnliga anställda vid Malmö Latinskola dödades, inleddes morgonens samtal med Märta Stenevi med några ord kring det inträffade.

”Mina tankar går till de två kvinnornas anhöriga i deras stora sorg, men också till kollegor och elever på skolan”, sade Märta Stenevi.

Under samtalet avhandlades en rad frågor som vård, skola, arbetsliv och civilsamhällets roll nu och framöver. Märta Stenevi började med att betona att mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är en central grund för Miljöpartiets politik.

”För mig handlar det mycket om privilegier. En klok person sa en gång, att det handlar inte bara om vad man får, utan vad man slipper. Alltså det man utifrån exempelvis olika diskrimineringsgrunder slipper hantera. Det handlar om att utjämna livsvillkoren och ge så många människor som möjligt, villkor så att de kan leva sina liv fullt ut.”

Flytta fokus från slutenvård till primärvård
Märta Stenevi uttryckte vikten av en jämlik vård och gav sitt stöd till den föreslagna primärvårdsreformen.

”Vi tror att den här förändringen är ett viktigt steg där folkhälsoperspektivet finns med. Framför allt handlar det om att se behov och ställa diagnoser innan personer hamnar i slutenvård. Vi måste flytta fokus från slutenvård till primärvård. Så kan vi minska individens lidande men också skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt bättre vårdsystem.”

Men vården blir inte bättre än de som arbetar där, betonade Märsta Stenevi.

”Vi måste komma tillrätta med de problem som finns och den underbemanning som är. Vi behöver hitta flexibla sätt att stärka vården. Men vi måste också tillsätta resurser för en bättre arbetsmiljö och höjda löner, så att fler vill arbeta inom vården.”

Marknadsskolan dränerar skolsystemet
Skolan har alltid varit ett viktigt område i Miljöpartiets politik.

På Gabriella Ahlströms fråga om vad som krävs för att skolan ska bli mer jämlik har Märta Stenevi mycket att säga. Hon ser marknadsskolan som det stora problemet, som bland annat innebär att elever förvandlas till produkter och skolan till en fri marknad.

”Vi är i grunden positiva till idédrivna friskolor, men tycker att marknadsskolan måste bort. Systemet dränerar skolan på pengar och i jakten på kostnader väljs vissa elever bort, vilket är helt oacceptabelt. Att göra det som krävs för varje elev går inte ihop med vinstkraven.”

Detsamma gäller den fysiska tillgängligheten menar Märta Stenevi.

”Många friskolor tar strid för att driva skolverksamhet i äldre, billiga och otillgängliga lokaler. Här åsidosätts kraven på tillgänglighet.”

Märta Stenevi påminner om att skolan ska vara tillgänglig för alla elever i Sverige. På frågan kring hur Miljöpartiet ser på universell utformning svarade hon att regelverket egentligen är väldigt bra, men det måste följas.

” Idag har undantag från kraven satts i system. Det handlar exempelvis om tillfälliga bygglov. Så får det inte vara. Att göra rätt från början innebär inte stora merkostnader utan tvärtom.”

Insatser ska sättas in innan eleven ens märker att det är svårt
Miljöpartiet var med och drev igenom den så kallade ”Läsa, skriva, räkna – garantin. Märta Stenevi tycker att reformen är oerhört viktig men är inte helt nöjd med implementeringen.

”Mer kan göras. Vi vill gärna minska avståndet mellan besluten och eleven, vilket exempelvis skulle kunna innebära att läraren kan ta beslut om att en elev behöver stöd. Helst ska insatser sättas in innan eleven ens märker att det är svårt.”

Även här påpekar Märta Stenevi att ju tidigare insatser för stöd sätts in, desto mindre kostar de och desto större blir vinsterna för individen, men även för samhällsekonomin på sikt.

Långt kliv till arbete
Märta Stenevi delar den bild av situationen på arbetsmarknaden och det minskade stödet från Arbetsförmedlingen som Gabriella Ahlström förmedlar.

”Moderaternas och Kristdemokraternas budget 2018 innebär att strukturen slogs sönder. Men även delar i omorganisationen av Arbetsförmedlingen är problematiska. Det har blivit ett stort kliv till arbetslivet för de som står längst ifrån arbete.”

Märta Stenevi är positiv till arbetsintegrerade sociala företag och sade att samarbetet med civilsamhället är mycket viktigt för att förstå vilket stöd som krävs.

Civilsamhället behövs för samhällets utveckling
När det gäller den urholkning av statsbidraget till civilsamhället som skett var Märta Stenevi glasklar.

” Vi är beredda att höja statsbidraget. Civilsamhället är en förutsättning för att människor ska kunna organisera sig och delta i det demokratiska arbetet. Dialogen är inte minst viktig när det gäller det nya Institutet för mänskliga rättigheter. Funktionsrättsrörelsen måste finnas för att det viktiga demokratiska samtalet ska kunna föras, för att vi ska kunna fatta bra beslut och föra utvecklingen framåt i samhället.”

Hela samtalet med Märta Stenevi kommer att publiceras i Funktionsrätt Sveriges kanaler.

Referat: Monica K Mcgrath