Tillgängligheten förbättras i Sverige – men mycket återstår

I sitt pressmeddelande skriver Myndigheten för delaktighet att arbetet med att skapa ett samhälle tillgängligt för alla går framåt, men att det handlar  om ett långsiktigt arbete.

Myndighetens uppföljning omfattar politikområdena arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.

Några exempel på den positiva utvecklingen är  enligt Myndiigheten för delaktighet att tillgängligheten i Sveriges domstolar ökar och det finns en ökad medvetenhet hos kommunerna om att vara en arbetsgivare för alla. Två av tre kommuner har genomfört riktade projekt för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Man poängterar också att trots det ökade arbetet är det fortfarande många män, kvinnor, pojkar och flickor med funktionsnedsättning som inte kan delta i samhället på lika villkor som övrig befolkning. Några exempel är att skolor brister i att ge elever det särskilda stöd som de har rätt till och personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga står för mer än en fjärdedel av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen.