Torsdag

I tältet på Skeppsbron plats 124

Torsdag 5/7 (S)

Tema: Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner

9 – 12 FUB

12 -15

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

16.00 – 16.45 Seminarium: Behövs det ett kompetenslyft för personal inom LSS-verksamheter?

Det finns många betydelsefulla yrkesgrupper som arbetar inom olika LSS-verksamheter, men också viktiga tjänstemän som ska bedöma behov och besluta om insatser. När resurserna begränsas blir det tuffare för de som arbetar och det blir svårare att attrahera ny personal. Vilka utmaningar ser vi?

Bland Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund finns många vars medlemmar tillhör LSS personkrets och som i sin vardag är beroende av fungerande LSS-insatser. Fackförbundet Kommunal organiserar människor som arbetar med att bistå människor med funktionsnedsättning inom yrkena personlig assistent, vårdare, boendestödjare, stödassistent, stödpedagog, skötare, habiliteringspersonal och ledsagare. Fackförbundet Vision organiserar många LSS-handläggare och de flesta tjänstemän inom offentlig verksamhet. Bland arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar finns brukarkooperativ i ideella eller ekonomiska föreningar, ägarledda företag och egna arbetsgivare. Avtalsområdet personlig assistans består av drygt 500 medlemmar med 33.500 anställda. Hur ser fackförbund, arbetsgivare och brukarrörelsen på utmaningen om att säkerställa personalförsörjningen för framtiden? Vilka kompetenskrav behöver ställas på olika yrkesgrupper? Vilka förutsättningar behövs för att behålla kvalitet och attrahera personal?

Medverkande:
  • Michael Karlsson, 2:e vice förbundsordförande, Vision
  • Carina Ekblad, Rådgivning Personlig assistans, Arbetsgivarföreningen KFO
  • Kerstin Mikaelsson, Utredare, Kommunal
  • Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige

Länk till evenemanget i Almedalskalendariet

På annan plats

11.50 – 12.50 Acko Ankarberg, partisekreterare, Kristdemokraterna (utfrågningen börjar klockan 12.10)

Lokal: Birgers gränd 1, ”Full Delaktighet, Kafé Strandporten”

 

13.00 – 14.00 Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Socialdemokraterna (utfrågningen börjar klockan 13.20)

Lokal: Birgers gränd 1, ”Full Delaktighet, Kafé Strandporten”

Torsdag

Program den 6 juli

Tält 113, Skeppsbron

10:00 – 11:00 Seminarium – i samarbete med HandikappHistoriska Föreningen

Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden
En viktig del av livet för många personer med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Hur ser framtidens hjälpmedelsförsörjning ut?

En viktig del av livet för många personer med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid, 1900-talet och framåt, har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Detta beskrivs i den nyligen utgivna skriften ”Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört”. Mycket händer också just nu. Hjälpmedelsinstitutet har försvunnit. Hur tar Myndigheten för delaktighet (MfD) över ansvaret? Socialstyrelsen har gjort ett antal hjälpmedelsutredningar – vad säger dessa? En pågående statlig hjälpmedelsutredning presenterar snart sina resultat. Vad tycker hjälpmedelsanvändarna?

Medverkande: Solveig Johansson Grip, HandikappHistoriska Föreningen, Birgitta Andersson, HandikappHistoriska Föreningen, Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet, Lars Lindberg, konsult Hjälpmedelsutredningen, Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige, Tomas Lagerwall, fd generalsekreterare, Rehabilitation International, Agneta Österman, Förbundsstyrelsen Hörselskadades Riksförbund, HRF.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47974

12:30 – 13:20 Seminarium

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – ingen ska lämnas utanför!
Hur kan Agenda 2030 göra skillnad i Sverige? Vilka utmaningar måste vi ta itu med för att ingen ska lämnas utanför?

Agenda 2030 handlar om oss. Om jämlikhet, trygghet och inflytande i demokratin. Flera av de globala målen för hållbar utveckling kan ses som konkreta verktyg för att vår vardag ska fungera. Funktionsrätt till hälsa, skola, arbete och försörjning, bostäder, transporter och vår närmiljö.

De 17 globala målen för hållbar utveckling är odelbara och innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den social och den miljömässiga. Agenda 2030 innebär också en utfästelse om att Ingen ska lämnas utanför. De som är längst efter ska komma först. Vad behöver vi prioritera i Sverige för att hitta lösningar och låta röster som sällan hörs kommer till tals?  Hur kan strategin för genomförandet av Agenda 2030 bli effektivare och skapa synergier med andra politiska styrprocesser?

Medverkande:

  • Hannah Kroksson, Vice ordförande, LSU, Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer
  • Emil Broberg, Styrelseledamot, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Bengt-Erik Johansson, Styrelseledamot, Funktionsrätt Sverige
  • Ines Uusmann, Vice ordförande, Funktionsrätt Sverige
  • Mia Ahlgren, Moderator, Funktionsrätt Sverige

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48107

13:30 – 13:50 Heta stolen, Emma Henriksson, Ordförande Socialutskottet

Hur vill Kristdemokraterna stärka funktionsrätten?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47604

15:00-18:00 Mötesplats – i samarbete med My Right
Organisering och engagemang lyfter personer med funktionsnedsättningar
Personer med funktionsnedsättningar är en grupp som står utanför de globala framstegen till exempel när det gäller tillgång till vård och utbildning. Problemen är alltför lite kända och därför lyfter vi fram aktivister i olika länder vars berättelser ligger till grund för samtal om hur vi skapar inkludering.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47739

 

 

 

Torsdag

Handikappförbunden har som vanligt tält på Skeppsbron, i år har vi plats 114.

12-12.20 Utfrågning Emma Henrikson (Kd)
Vilka ambitioner har Kristdemokraterna med funktionshinderspolitiken? Var femte person har en funktionsnedsättning. Universell utformning skapar en inkluderande samhällsplanering. LSS är en viktig reform som urholkas.

12.30-13.20 Bristande tillgänglighet är en ny diskrimineringsgrund i Sverige. Hur ska rättstillämpningen kunna utvecklas så att lagen fyller sitt syfte?

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en ny diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen. Sedan lagen trädde i kraft har väldigt få fall prövats i domstol, trots många anmälningar om bristande tillgänglighet. Lagen förutsätter att det utvecklas en rättspraxis, men hur ska detta kunna ske om nästan inga ärenden hamnar i domstol? Vad behöver utvecklas för att lagen ska kunna uppfylla sitt syfte? Finns det andra vägar att gå än via domstolar?

Medverkande:
Agneta Broberg, GD, Diskrimineringsombudsmannen
Thomas Hammarberg, fd bla Europakommissionär för MR
Vicci Friberg, Ordförande, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
Lars Lindberg, Projektledare, Handikappförbunden
Mikael Klein, Moderator, Handikappförbunden

Almedalsguiden