Utbilda fler speciallärare och specialpedagoger

Sammanfattningsvis ser vi mycket positivt på utredningen Betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematiks förslag.  Ambitionen är att komma tillrätta med problemet att stödet till elever i behov av särskilt stöd vanligen uppmärksammas och sätts in alltför sent. Det finns även stora brister i det stöd som sätts in vilket bland annat Skolinspektionen konstaterar i sin rapport ”Skolans arbete med extra anpassningar” från 2016. En åtgärdsgaranti kan som utredningen konstaterar inte garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och behärska grundläggande matematik utan har som syfte att garantera att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata stödåtgärder. Stödet ska enligt åtgärdsgarantin sättas in i förskoleklassen och i årskurs 1-3. Något som också Handikappförbunden ställt krav på under lång tid.

Yttrande över betänkandet På goda grunder En åtgärdsgaranti för läsning skrivning och matematik SOU 2016 59