Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna: ”Alla kan inte ha rätt till välfärden”

Idag medverkade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, i Funktionsrätt Sveriges serie med partiledarsamtal. Vår generalsekreterare Nicklas Mårtensson var moderator. Under samtalet blev det tydligt att Sverigedemokraterna vill förstatliga både vården och skolan för en ökad jämlikhet och likvärdighet. Samtidigt betonade Jimmie Åkesson att Sverigedemokraterna gör skillnad på svenska medborgare och utländska medborgare när det gäller tillgång till välfärdssystemen.

Generalsekreterare Nicklas Mårtensson inledde med att beskriva Funktionsrätt Sveriges vision om ett samhälle för alla som det uttrycks i FN:s funktionsrättskonvention. ”Utgångspunkten är alla människors lika värde och att vi aldrig ställer grupper mot varandra”, förtydligade Nicklas Mårtensson och ställde frågan.  ”Vad betyder alla människors lika värde för dig, Jimmie Åkesson?

”Det innebär att människor ska få så lika förutsättningar som möjligt, svarade Jimmie Åkesson. ”Ja, och att samhället har ett ansvar att leva upp till detta i olika sammanhang. Mycket kan bli bättre. Men det är en bra utgångspunkt för ett sådant här samtal.”

Nicklas Mårtensson berättade att Funktionsrätt Sverige fått kritik från företrädare för den breda funktionsrättsrörelsen för att vi bjudit in Jimmie Åkesson till partiledarsamtalen. Att det finns tvivel kring huruvida Sverigedemokraternas människosyn verkligen rimmar med Funktionsrätt Sveriges grund i mänskliga rättigheter och människors lika värde.

Jimmie Åkessons kommentar var att det är ett tråkigt samtal att föra och att det står i partiprogrammet att Sverigedemokraterna står upp för mänskliga rättigheter. ”Den enda punkt vi skiljer oss från andra partier handlar om vår syn på migration”, sade han och fortsatte.  ”Vi är ett stort parti med inflytande över alla frågor i riksdagen. Jag är glad över att få vara här och prata med er.”

När Jimmie Åkesson får frågor om vad som kan göras för att vården i Sverige ska göras mer jämlik, inte bara mellan regioner, utan också mellan människor, kommer svaret snabbt.

”Detta måste vi komma till rätta med. Vi menar att ökad statlig styrning är den enskilt viktigaste reformen för mer likvärdighet.”

När det gäller Primärvårdsreformen, som snart ska beslutas om i riksdagen är Jimmie Åkesson inte lika säker. Förslaget har ännu inte landat på partiledarnas bord och han vet inte hur partiet kommer att ställa sig, förutom att de tycker att kontinuiteten inom primärvården måste förstärkas.

”Vi har länge velat se förbättringar inom primärvården och har med förstärkningar i vår budget.”

Jimmie Åkesson håller vidare med om att tänderna ska behandlas som en del av kroppen och därför borde bekostas av samma högkostnadsskydd som annan vård.

”Den stora frågan är resurserna och var vi ska hitta dem, sade han och svarade sig själv i nästa andetag, där det också blir tydligt att Sverigedemokraterna inte tvekar att ställa grupper mot varandra. ”Alla kan inte ha tillgång till välfärden. Poängen är att man måste göra skillnad mellan svenska medborgare och utländska medborgare.”

Detsamma gäller privata sjukförsäkringar där Sverigedemokraterna vill att utländska medborgare som inte arbetar ska tvingas att ta en privat sjukförsäkring. Men vad händer då med utländska medborgare som exempelvis på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta.

”Ja, då måste vi hitta lösningar för det, svarade Jimmie Åkesson.

Statligt huvudansvar är Sverigedemokraternas lösning även på frågan om ojämlikheten i skolan.

”Ett förstatligande kommer att öka likvärdighet och jämlikhet över landet. Vi har en bra skollag, men den måste efterföljas bättre.”

Att skollagen möjliggör för en skola att avvisa elever med funktionsnedsättning med hänvisning till organisatoriska och ekonomiska svårigheter är Jimmie Åkesson inte intresserad av att ändra på.

”I en perfekt värld skulle alla skolor passa alla elever och kunna mötas alls behov och utmaningar. Det är eftersträvansvärt, men inte ett realistiskt mål. ”

Jimmie Åkesson fick frågan om vad Sverigedemokraterna vill göra för att minska arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning, inklusive långtidsarbetslösheten och vad man behöver göra för att förbättra stödet från Arbetsförmedlingen.

”Vi ser att det behövs mer pengar till lönebidrag och Samhall, det tycker vi är bra verksamhet. Man måste också säkerställa stöd och behov utifrån personer med funktionsnedsättning. Även arbetsgivare ska få stöd, exempelvis om en arbetstagare drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning.”

En viktig övergripande fråga för civilsamhället är statsbidraget som urholkats alltmer och som under den senaste 15-årsperioden höjts med endast 3 procent, att jämföra med lönerna som höjts med 15 procent.  ”Statsbidraget är också en förutsättning för att civilsamhället ska kunna uppfylla sitt allt bredare uppdrag, som bland annat innebär att vara en kunskapspartner åt politiken och olika myndigheter. På frågan om Sverigedemokraterna vill höja statsbidraget, blev svaret ett ja. Men Jimmie Åkesson ville inte svara på om det skulle vara aktuellt med en indexuppräkning.

Referat Monica Kasén McGrath