Välfärdstjänster måste hålla hög kvalitet

Betänkandet är ett delbetänkande från Välfärdsutredningen som har i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentligt finansiering av privat utförda välfärdstjänster. I betänkandet föreslås bland annat en vinstreglering av privata utförare, att ägar- och ledningsprövning införs, förändrad reglering av upphandling av välfärdstjänster och en ny lag om valfrihetssystem. Utredningen kommer i sitt slutbetänkande i maj 2017, återkomma till de frågor i direktiven som bland annat handlar om att analysera hur olika kvalitetsmått kan användas på ett strategiskt sätt vid exempelvis upphandling och uppföljning av välfärdstjänster och frågor som handlar om vilken statistik och annan information som behöver finnas på olika välfärdsområden.

Handikappförbunden har inga principiella synpunkter på vem som är utförare av välfärdstjänster, inte heller på frågan om vinstuttag inom välfärden. Centralt för oss är att välfärdstjänster håller en hög kvalitet, tillhandahålls och utformas efter behov och är jämlikt att tillgå för alla medborgare. Utredningens kommande slutbetänkande som ska innehålla förslag om kvalitetskontroll och uppföljning, är därför mer angeläget för oss än detta delbetänkande.

Handikappförbunden delar i huvudsak utredningens ambition att skapa ordning och reda i välfärden och att offentligt finansierad välfärd ska hålla god kvalitet till största möjliga nytta för mottagarna 3 för de skattemedel som avsätts. Vi ställer oss tvekande till om utredningens förslag uppnår det syftet.

Handikappförbunden tar inte ställning till de delar i utredningens förslag som rör vinstreglering, men vi hyser en oro för att förslagen skulle leda till en minskad mångfald och en begränsad kvalitetsutveckling inom välfärden.

Vi tillstyrker utredningens förslag om ägar- och ledningsprövning av offentliga och privata aktörer.

Vi vill tillföra ytterligare synpunkter till utredningens förslag om upphandling av välfärdstjänster.