Vilken superstart på vår Almedalsvecka!

Lars Ohly intervjuades på förmiddagen av Expressen om vad han ser som sina viktigaste utmaningar som ordförande för Funktionsrätt Sverige. Han tog bland annat upp den oacceptabla hanteringen av LSS och behovet av att lyfta funktionsrättsperspektivet i valrörelsen. ”Det har varit alldeles för tyst om funktionsrättsfrågor i tidigare valrörelser. Denna gång kommer de att höras.”, sa Lars Ohly under intervjun.

Projektet Alla vinner höll två spännande och välbesökta seminarier i vårt tält.

Heta stolen

Miljöpartiet och Vänsterpartiets var först ut i Heta stolen och veckans politikerutfrågningar i vårt tält! Funktionsrätt Sveriges intressepolitiska chef Mikael Klein ställer frågor till politiker varje dag under Almedalsveckan. Inom många samhällsområden finns hinder för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Hur kan alla få del av sin funktionsrätt?

Jan Linderholm (MP) ”Lyft rättighetsperspektivet som en profilerad fråga.”

Vad är Miljöpartiet mest nöjda med under mandatperioden?
”Det är mycket vi är nöjda med, men samtidigt är det tydligt att det är svårt att få genomslag även i regeringsställning, som ett så mycket mindre parti. Vi upplever att det är finansdepartementet som styr mycket av politiken.”

Vad gör Miljöpartiet för att stärka funktionsrätten?
”Vi arbetar ju mycket med likarättsfrågor och här lyfter vi också rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Överhuvudtaget finns det ett stort motstånd för rättighetsperspektivet inom politiken. Det behöver lyftas som profilerad fråga.”

Hur arbetar Miljöpartiet för att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen ska få genomslag i svensk lag?
”Nu har vi ju arbetat länge för att Barnkonventionen ska göras till lag och man skulle kunna tro att rättsväsendet skulle vant sig vid det här sättet att tänka. Men så är det inte, det är svårt att få rättsväsendet att anamma rättighetsfrågor.”

Vi driver frågan om behovet av en stark MR-institution, hur driver ni på?
”Vi har ju läst utredningen och tycker att man lagt sig på en absolut lägsta nivå. Vi tyckeratt det är viktigt att det blir en stark och välfungerande institution.”

Hur ställer ni er till hanteringen och översynen av LSS?
”Vi är kritiska till direktiven som vi menar är för inriktade på kostnader. Även här kan man se att det är Finansdepartementet som styr. Alla förändringar ska finansieras inom samma ekonomiska ramar och det gäller flera områden. Det förhindrar långsiktigt tänkande.”

Många personer med funktionsnedsättning är arbetslösa och vissa kommer aldrig att kunna arbeta? Många lever på låga försörjningsnivåer, vad vill ni göra för att förbättra situationen?
”Vi vill förändra nivåerna för en bättre försörjning. Vi menar att människor blir mer välfungerande om det finns en grundtrygghet. Det är en förutsättning för kreativitet, utbildning och utveckling.”

Vad gör Miljöpartiet för att åstadkomma en jämlik vård?
”Vi tycker att primärvården är för svag och vill se högre kvalitet och bättre kontinuitet. Samtidigt bör den mest specialiserade vården vara statlig. Vi menar att det finns resurser men att de används fel. Det är som vi ser det främst en organisationsfråga.”

Ni har ju ansvar för skolfrågor i regeringen. Vad gör ni för att skapa funktionsrätt för elever med funktionsnedsättning?
Vi vill givetvis att alla elever ska få det stöd de behöver. Men som vi vet tar det tid att förändra skolan. Staten ska ställa tydliga krav, men anpassningar måste ligga på kommunal nivå, på skolan nära den enskilda eleven.

 

Karin Rågsjö (V) ”Människor ska inte bara överleva, utan det ska finnas förutsättningar för att man ska kunna leva sina liv.”

Vad är ni mest nöjda med under mandatperioden?
”Vi har lyckats få igenom förändringar som är viktiga för de som är mest socioekonomiskt utsatta. Några exempel är mammografi för alla, fri medicin för barn och ökade medel för satsningar inom området psykisk ohälsa.”

Hur ställer ni er till hanteringen och översynen av LSS?
”Vi är kritiska till att man bara har med kostnadsperspektivet i översynen.Inte bara titta på kostnader utan hur lagen ska förnyas och säkras. Människor ska inte bara överleva, utan det ska finnas förutsättningar för att man ska kunna leva sina liv. Vi menar också att funktionsrättsrörelsen borde knytas ännu närmare utredningen.”

Många personer med funktionsnedsättning är arbetslösa och vissa kommer aldrig att kunna arbeta? Många lever på låga försörjningsnivåer, vad vill ni göra för att förbättra situationen?
”Alla ska ha rätt till arbete och de som inte kan arbeta ska ha rätt till en dräglig ekonomisk situation. Ingen ska behöva vara fattig.”

Hur arbetar Vänsterpartiet för att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen ska få genomslag i svensk lag?
”Vi menar att konventionen måste bli lag för att den ska respekteras. Vi behöver stärka rättighetsperspektivet överlag och det behöver alla partier fokusera på. Vi gillar verkligen ert nya namn Funktionsrätt Sverige. Det är ett bra namn med mycket större power!”

Vad är Vänsterpartiets viktigaste valfråga?
”Att LSS värnas är en mycket viktig valfråga för V. Alla människor oavsett funktionsförmåga har rätt att ha förutsättningar för utbildning och så vidare.”

Vi vet att många elever med olika funktionsnedsättningar saknar stöd för att klara av skolan. Vad gör ni för att skapa funktionsrätt för elever med funktionsnedsättning?
”Kommunen sitter på pengarna, de är snåla. I en vanlig klass har man idag inte kapaciteten att hjälpa alla barn. Om du ska få hjälp behövs ju papper på det. Det är fel. Vi har en allmän skola och den ska inkludera alla. Alla särlösningar ska skrotas.”

Hur tänker Vänsterpartiet kring Universell utformning?
”Universell utformning måste begripliggöras i Sverige. Det görs ett mycket viktigt arbete inom EU nu. Samhället måste anpassas efter alla. Men det måste också få kosta, utan att alla politiker drar öronen åt sig. Standardisering är viktigt här och även om vi möter motstånd från industrin måste vi jobba hårdare med myndigheter och branscher. Vi måste ha perspektivet att det gäller alla i samhället.