Program den 5 juli

Tält 113, Skeppsbron

11:00-11:30 Heta stolen/föreläsning

Skolplikt en plikt för vem? – om nödvändigheten av tillgängliga lärmiljöer

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45108

12:00 – 12:20 Heta stolen: Anders W Jonsson (C) vice partiordförande

Hur vill Centerpartiet stärka funktionsrätten?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46186

12:30 – 13:20 Seminarium

Strukturell diskriminering och funktionalitet – ett eftersatt kunskapsområde i förskola och skola
Ett seminarium om vad som behövs för att tydliggöra området funktionalitet och ansvaret att motverka bristande tillgänglighet i förskola och skola. Hur kan vi tillsammans – barn, elever, pedagoger, skolledning och beslutsfattare – aktivt verka för allas funktionsrätt?

Ett främjande likabehandlingsarbete i förskola och skola – där barn och elever är delaktiga – syftar till att förhindra trakasserier och diskriminering. Detta arbete ska integreras i den ordinarie verksamheten, såsom i ämnesundervisningen. När det kommer till området funktionalitet är dock barns och elevers delaktighet låg. En av orsakerna är styrdokumentens innehåll. Enligt läroplanen ska skolan främja förståelse för andra människor och skapa en miljö där ingen diskrimineras. I många ämnen finns olika diskrimineringsområden inskrivna, exempelvis sexualitet, kön, etnicitet och religion. Men funktionalitet saknas. Utan tydliga skrivningar riskerar området bli åsidosatt. Följden blir bristande kunskap om strukturell diskriminering. Under seminariet debatteras vad som behövs för att tydliggöra området funktionalitet och ansvaret att motverka bristande tillgänglighet. Hur kan vi tillsammans – barn, elever, pedagoger, skolledning och beslutsfattare – aktivt verka för allas funktionsrätt?

Medverkande:

 • Julia Lindh, Ordförande, Sveriges elevråd SVEA
 • Ellionor Triay Strömwall, Jurist, Barnombudsmannen, BO
 • Karin Kjellberg, Projektledare, DATE – Nya målgrupper
 • Caroline Hammar, Moderator, Funktionsrätt Sverige

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48020

13:30-13:50 Heta stolen: Bengt Eliasson (L)

Hur vill Liberalerna stärka funktionsrätten?

14:30 – 15:00 Seminarium

Barn som medforskare. Varför? Barn vet andra saker än vuxna
Barn är den primära kunskapskällan när det gäller barns erfarenheter av att vara barn idag. Att samarbeta med barn ökar vuxnas kunskap och förståelse för barns kapacitet, sätt att tänka, känna och agera i frågor som rör barns livsvärld. Men det kräver vuxnas tilltro till barnen.

Varför involvera barn i forskning och utveckling? Några viktiga skäl: -Barns rätt att påverka sin vardag enligt Barnkonventionen – Barn stärks av att vara medskapande – delaktighet förstärker god självbild – Barns medverkan genererar nya idéer och ny kunskap – Frågor från barn (enkäter som barn designat) ger bättre respons i undersökningar där barn är respondenter. -Barn är mer framgångsrika än vuxna i att få vuxna att ställa upp och svara på ”känsliga” frågor. På vilken sätt barn medverkar beror bland annat på projektets syfte, utformning och etiska aspekter: Nivå 1: På barn – barn är inte alls involverade Nivå 2: Om barn – frågar barn om information Nivå 3: Med barn – medforskare i vuxnas undersökningar Nivå 4: Av barn – barn är initiativtagare och genomförare, vuxna handleder Samarbete med barn på nivå 3 och 4 förutsätter att det finns tillräckligt gott om tid. Barns delaktighet tar tid vet projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48002

15:30 – 16:15 Seminarium

Jag har rätt att veta vad jag har! Barns makt börjar med kunskap
Barn med funktionsnedsättning har rätt att veta om sig själv! Hur ska hen annars kunna få mer makt över sitt liv? Men vad vill barn veta? Och vad har vuxna svårt att prata om? Har professionen något ansvar i sammanhanget? Vuxnas tilltro till barnets kompetens behöver öka.

Barn med funktionsnedsättning är betydligt mer utsatta för våld i nära relationer än andra barn. Ohälsa är högre hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning bl.a. på grund av att vara spindeln i ett komplicerat nät bestående av samhällsstödet. Barnet vill veta ”vad det är jag har” och bli mött som en kompetent person. Föräldern behöver stöd i att prata med barnet om funktionsnedsättningen. Men varför är funktionsnedsättning så svårt att prata om? Det borde vara en självklar rättighet att som barn få kunskap och vuxenstöd för att mer och mer själv kunna forma och välja sina strategier och val i livet. Det är funktionsrätt. Sajten Opratat är ett verktyg för att underlätta viktiga samtal och har tagits fram av Funktionsrätt Sveriges projekt Det outsagda mellan barn och föräldrar. Att se och höra hur andra tänker gör det lättare att prata och förklara. Och lättare för professionen att våga fråga mer. Ett av flera verktyg för att minska ohälsa.

Medverkande:

 • Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för Delaktighet, MfD
 • Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga
 • Catrin Fryklund,  Arvsfonden.
 • Lihini Wijesinghe och Karl Johansson, Sällsynta Diagnosers Övergångsprojekt
 • Ann-Marie Stenhammar, Projektledare, Det Outsagda
 • Lena Nyblom Malmberg, Projektmedarbetare, Det Outsagda
 • Erika Wermeling, Kommunikatör, Det Outsagda

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46198