Funktionsrätt Sverige och Föreningen JAG genomförde under torsdagskvällen en gemensam manifestation och satte upp en utställning om T4 – Nazitysklands program i protest mot att den nazistiska organisationen NMR fått plats att närvara i Almedalen.

Över hundra personer, många från funktionsrättsrörelsen men också många andra, inklusive media kom till vår presskonferens för att stödja vår manifestation och se utställningen om T4 – som handlar om nazisternas program för utrotning av personer med funktionsnedsättning.

Under dagen fylldes vårt tält av folk som lyssnade först på ett seminarium om hjälpmedel som genomfördes i samarbete med Handikapphistoriska föreningen och senare ett seminarium om civilsamhällets roll i genomförandet av Agenda 2030. Dess emellan hann vi med två politikerutfrågningar i Heta stolen: Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

”LSS är en varjedag-fråga”

 Heta stolen: Emma Henriksson (Kd), ordförande i Socialutskottet

Vad tänker du kring den pågående samhällsdebatten och det som sker i samhället just nu när det gäller attityder och rättigheter?
Jag är djupt oroad över de attitydförändringar vi ser just nu. När man börjar kategorisera människor i vi och dom utifrån förenklingar, sprider det sig vidare till fler grupper i samhället. Det leder också till att man ifrågasätter rättigheter och människovärde.

Vad kan man göra åt den här utvecklingen?
Det viktigaste är att vi inte låter bli att göra. Vi måste stå upp för andra människor lika värde.De farligaste är alla de som inte protesterar och som därmed ger ett tyst medgivande och inte står upp för mänskliga rättigheter.

Hur tänker ni kring hanteringen av LSS och nedskärningarna inom personlig assistans? Hur har det kunnat gå så långt så fort?
Ja, det är en snabb och oacceptabel förändring, där bara 14 procent får sin ansökning om personlig assistans beviljad. För bara ett par år sedan var det 40 procent och de här nedskärningarna sammanfaller ju med regeringens politik. Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att förstå att om Försäkringskassan får en uppmaning att stoppa utvecklingen av personlig assistans så kommer de att hitta argument för avslag. Nu har Åsa Regner lovat att följa upp om de prejudicerande domarna som Försäkringskassan hänvisar till i sina tolkningar och beslut, påverkar det ökande antalet avslag. Och om det är så har hon sagt att man ska ändra lagen.Vi har förberett ett tillkännagivande i Socialutskottet och om det inte blir någon förändring till hösten kommer vi att agera. LSS är en varje dag fråga för oss.

Hur vill Kristdemokraterna skapa möjligheter för arbete för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och hur ska de som aldrig kommer ut i arbete kunna tryggas med en god försörjning?
Det är en komplex och stor fråga. Men nr det gäller försörjning påverkas den av kostnader också, exempelvis höga boendekostnader. Vi behöver titta vidare på bostadskostnader och bostadsstöd. Men man kan inte heller höja ersättningsnivåerna så att man tar bort incitamenten för riktigt arbete. Det är viktigt med balans.

Hur vill ni förändra hälso- och sjukvården så att den blir jämlik?
De är en gigantisk fråga. Vi behöver titta på den mest specialiserade vården. Där behöver staten ta ansvar. Då skapas förutsättningar för landstinget att fokusera på den nära vården. Primärvården är ju mycket viktig för oss alla, inte bara för de med funktionsnedsättningar. Vi behöver stärka resurserna till primärvården. Tillgången på vård handlar mycket om kunskap, attityder och tillgänglighet.

Om du fick bestämma, vilken skulle vara er viktigaste valfråga?
Hälso- och sjukvården är ju mitt ansvarsområde och ligger på vår lista över valfrågor. De viktigaste frågorna handlar om människovärdet. Ett viktigt fokus är också de som står långt från arbetsmarknaden. Alla har ju rätt att få arbeta 100 procent av sin förmåga.

 

”Människor har rätt till en meningsfull tillvaro”

Heta stolen: Mikael Dahlqvist (S), ledamot i Socialutskottet

 

Är du nöjd över mandatperioden så här långt?
Javisst, men vi har en mycket komplicerad parlamentarisk situation, med borgerlig majoritet i kammaren. Men vi har satsat på många viktiga sociala frågor som kvinnojourer, cancermottagningarna, utbildningsverksamheten med mera.

Vad tänker du kring den pågående samhällsdebatten och det som sker i samhället just nu när det gäller attityder och rättigheter?
Jag är mycket bekymrad över samhällsklimatet. Populismen har ett genomslag i hela världen. Mycket problematiskt. Klyftorna har ökat, och när man känner sig missgynnad, ja då söker man likasinnade. Här i Almedalen har mötesfriheten verkligen ställts på sin spets. Men jag tycker att det finns anledning att fundera över hur stor yttrandefriheten ska vara.

Hur tänker ni kring hanteringen av LSS och nedskärningarna inom personlig assistans?
Inom partiet är vi mycket kritiska och det blev inte minst tydligt på kongressen i Göteborg. LSS ska värnas och jag märker redan att vi fått en djupare diskussion. Det finns en vilja att åtgärda detta med prejudicerande domar. Åsa Regner har tillsatt flera utredningar, bland annat om domarna men också när det gäller samarbetet mellan huvudmännen. I september ska vi ha ett underlag. Men att Försäkringskassan har att agera som de gör, måste de svara på själva. Självklart finns ett tryck från socialutskottet att agera. Tills detta blir möjligt är det beklagligt att många kommer i kläm.

Det finns människor med funktionsnedsättning som aldrig kommer att kunna jobba och många lever på en orimligt låg försörjningsnivå på ca 9000 kr brutto. Tycker du att det är rimligt?
Nej, nivån är inte ok och jag vet att många får leva på stöd från anhöriga eller från kommunen. Och människor ska ha en meningsfull tillvaro. Vi måste skapa trygghet.

Hur vill ni förändra hälso- och sjukvården så att den blir jämlik?
Det är inte acceptabelt att vården ser så olika ut i landet. Vi har ju tillsatt en kommitté för jämlik hälsa, för folkhälsa. Det är ett stort uppdrag att omstrukturera vården. Det viktigaste är kanske att stärka primärvården.

Många elever får inte det stöd de behöver för att klara sin skolgång. Hur vill ni förändra skolan så att den fungerar för alla?
Det är samma problem som inom vården. Det kommunala självstyret. Det är inte ok. Hur får man huvudmännen att ta sitt ansvar. Här måste SKL ställa krav. Vi vill ha en jämlik skola utifrån elevernas behov.

Om du skulle få bestämma, vilken tycker du borde vara er viktigaste valfråga inom funktionsrättsområdet?
LSS är oerhört viktigt! Vi måste rätta till detta, senast i vår. Även rätten till en meningsfull sysselsättning är oerhört viktig.