Arbetsmiljöverket är en av flera myndigheter som har ett sektorsansvar för genomförande av den nationella handlingsplanen för funktionshinder ”Från patient till medborgare”. Arbetsmiljöverket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande till övriga berörda parter.

För att nå målen som rör politiken om funktionshinder ska Arbetsmiljöverket arbeta med att:

Följa den interna verksamheten när det gäller tillsyn över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar specifikt gällande anpassning av arbetsförhållanden

Ge stöd, vara insamlande och pådrivande i förhållande till aktörer inom arbetsmiljöområdet.

Ge fördjupad kunskap och sprida information på verket så att målen i arbetet med funktionshinder blir väl kända och förankrade i verksamheten.