Försäkringskassan har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Rådets uppdrag

Rådet är ett aktivt forum för strategisk samverkan som möjliggör en positiv marknadsföring och förankring av den nya Försäkringskassan. Samverkan ger möjlighet till ömsesidig kunskapsöverföring, att tillsammans påverka attityder, skapa bättre bemötande och öka tillgängligheten. En dialog, som är öppen och trygg, ger Försäkringskassan och handikapporganisationerna impulser om olika utvecklingsbehov.

Rådets organisation och arbetssätt ska inte enbart handla om informationsutbyte. Dialogen och samverkan får här sin givna plats och forumets ledamöter ska ha förmåga och intresse av att arbeta med ett kund- och verksamhetsperspektiv och inte ta upp enskilda ärenden. Det ska också ske en återkoppling till Försäkringskassans olika organisationsnivåer och till handikapprörelsen. Rådet ska även vara rådgivande och remissinstans.