Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR) är ett forum för handikapporganisationernas samarbetsorgan i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områden Färöarna, Grönland och Åland).

HNR:s styrelse består av ordförande och generalsekreterare i de nordiska ländernas samarbetsorgan. De självstyrande områdena representeras av en person från sina respektive samarbetsorgan. De träffas två gånger per år och styrelsemötena bekostas i huvudsak av bidrag från den s.k. nordiska stödordningen.

Ordförandeskapet och det administrativa ansvaret roterar i bokstavsordning två år i taget mellan länderna.

HNR-styrelsens uppgifter:
• tar initiativ till nordiska projekt, t ex jämförelser mellan välfärdssystemen i Norden
• förbereder agerande inför det Nordiska Handikappolitiska Rådet, NHPR
• informerar varandra om utvecklingen i de Nordiska länderna
• diskuterar gemensamt agerande inför EDF och uppföljning av EU-/EDF-beslut