Inom Arbetsförmedlingen finns ett råd för arbetslivsinriktad rehabilitering. Rådets uppdrag förutsätter samverkan med organisationer, myndigheter, kommuner och företag. Särskilt viktiga frågor för samverkan är arbetslivets kompetensförsörjning, integration och rehabilitering.
 
Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering är rådgivande och ska särskilt följa och stödja utvecklingen av insatser som främjar anställning av personer med en funktionsnedsättning verka för en samordning av olika aktörers insatser för att ta tillvara arbetsförmågan hos personer med en funktionsnedsättning sprida information om personer med en funktionsnedsättning och deras förutsättningar på arbetsmarknaden.