Socialstyrelsens uppföljningar av de LSS-verksamheter som bedrivs av landets kommuner pekar på en rad kvalitetsbrister och utmaningar för framtiden. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, bedriver ett utvecklingsarbete kring tillsyn och tillståndsprövning. SiS, Svenska institutet för standarder, arbetar med en ny standard för kvalitet i LSS-boenden. Hur ser utvecklingen ut? Vad behöver göras för att säkerställa kvalitet i LSS-verksamheter?

Medverkande: Karin Flyckt, Socialstyrelsen, Emma Larsson, IVO, Carina Karlsson, Svenska Downföreningen, Annelie Sylvén Troedsson, FUB, ordförande i SiS standardiseringskommitté.

Samtalsledare: Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige

Karin Flyckt