Temat var Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?

Besök Funktionsrätt Sveriges monter.

Två seminarier

Respekt för funktionsrätt – i hela landet? Tisdag 20 april 2021 10:30 – 11:30
Trots kritik från FN om lokala olikheter och rekommendationer om obligatorisk uppföljning av Funktionsrättskonventionen i hela landet, så har Sverige svårt med lokala indikatorer. Uppdelad data för personer med funktionsnedsättning saknas också i den nationella uppföljningen av Agenda 2030. Vi tar avstamp i civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention. Rapporten ”Respekt för rättigheter?” som 110 organisationer står bakom visar bland annat att din bostadsort kan vara avgörande för om du får dina rättigheter tillgodosedda.

Experter som arbetar med rätten till utbildning, hälsa och rehabilitering samt tillgänglighet medverkar.
Vi diskuterar orsaker och lösningar med bland andra Carola Gunnarsson, vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030.

Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov? Onsdag 21 april 2021 10:30 – 11:30

Under 2020 var utredningen om Modernare byggregler ute på remiss och i december presenterade Boverket sitt förslag till enklare och mer konsekventa bygg- och konstruktionsregler.

Förenklingarna motiveras bland annat av behovet av innovativa lösningar för att lösa bostadsbristen.

Stora delar av funktionsrättsrörelsen befarar att resultatet av regelförändringarna i praktiken kommer att medföra försämringar av tillgängligheten, vilket skulle riskera att utestänga delar av befolkningen från den ordinarie bostadsmarknaden.

Det behövs mer innovation, men hur får vi fram innovativa lösningar som utgår från behov och önskemål hos de som idag riskerar att lämnas utanför – som saknar ekonomiska förutsättningar eller avviker från samhällets normer? Hur kan vi säkerställa att rätten till bostad gäller för alla och att nya bostäder uppfyller det viktigaste löftet i FN:s Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför?

Universell utformning är ett centralt begrepp i Funktionsrättskonventionen och ett tänkesätt där den mänskliga mångfalden tas med i kalkylen från början.

I det här seminariet ges olika exempel på den mångfald av behov som behöver uppmärksammas för att ingen ska lämnas utanför framtidens bostadsmarknad. Vi presenterar också ett processtöd för att arbeta med universell utformning av bostäder och bostadsområden – där människors olikheter tas med i kalkylen redan från början. Seminariet avslutas med en paneldiskussion.

 

Funktionsrätt Sveriges MR-dörr

MR-dörren är en kampanj från Mänskliga Rättighetsdagarna som tar plats i det offentliga rummet i Uppsala. Flera av de deltagande organisationerna har satt upp miniatyrdörrar runt om i staden som uppmärksammar en fråga som de brinner för på temat för MR-dagarna ”Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”.

Varje vecka fram till den 19 april kommer ett par dörrar att läggas upp på MR-dagarnas Instagram tillsammans med en text som hör ihop med dörren.

– MR-dörren är ett kreativt och roligt sätt att bjuda in den intresserade allmänheten i Uppsala till diskussioner redan innan digitala MR-dagarna drar igång den 19-21 april, säger Andréa Hamdan, kommunikatör på MR-dagarna.

De små dörrarna som finns uppsatta i Uppsala går att öppna – och på insidan finns en QR-kod som leder till information om dörren, vad tanken bakom den är och vilken organisation som skapat den, där finns även en karta som visar var det går att hitta fler dörrar.

– Kartan är tänkt att fungera som en stadsvandring och är ett sätt att förankra MR-dagarna på plats i Uppsala samtidigt som det är en aktivitet som är möjlig att göra även under rådande omständigheter, säger Andréa Hamdan.