Svar: Förslag till ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Förslag: I socialförsäkringsbalken ska det anges att assistansersättning lämnas med ett särskilt angivet belopp per timme. Det ska göras möjligt att bestämma inte bara ett, utan även flera belopp som assistansersättning ska lämnas med. Den tidsperiod för vilken beloppet eller beloppen bestäms ska inte regleras i socialförsäkringsbalken.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein