Sedan ett par år tillbaka har vi en ny form för samarbete inom organisationen. I samarbetsgrupper/kluster arbetar vi tillsammans med generella eller specifika frågor som flera förbund tycker är viktiga. I arbetsgrupperna bollar vi idéer, delar olika perspektiv och arbetsresurser. Ibland uppkommer ett behov av att hantera en aktuell fråga snabbt, ibland sträcker sig arbetet över tid. Syftet är att under perioder kunna ”växeldra” i en fråga, få större legitimitet och slutligen få bättre resultat i vårt intressepolitiska arbete.

Ett övergripande mål är att vara inkluderande och inbjudande i vårt arbete och att fler därmed vill medverka och på andra sätt samarbeta med Funktionsrätt Sverige.

Förutsättningarna

Förutsättningarna för ett fungerande samarbete i arbetsgrupperna är att de som medverkar har tid, engagemang, kunskap, ett brett perspektiv, är kompromissvilliga, är införstådda med att samarbetet kan innebära deadlines och är villiga att aktivt bidra i det gemensamma arbetet i gruppen. De som medverkar kan vara såväl tjänstepersoner som förtroendevalda. Även representanter från funktionsrättsförbund utanför Funktionsrätt Sverige kan medverka.

Läs mer om våra nuvarande samarbetsgrupper:

Samarbetsgrupp arbetsmarknad

Samarbetsgrupp privatekonomi

Samarbetsgrupp skola och utbildning

Samarbetsgrupp LSS och vissa närliggande insatser

Samarbetsgrupp vuxenhabilitering