Press: Den tillfälliga förebyggande sjukpenningen är efterlängtad – men även närstående måste omfattas!

”Vi välkomnar att regeringen nu äntligen föreslår tillfällig förebyggande sjukpenning för de som riskerar ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande idag. ”Skyddandet av riskgrupper är helt centralt i pandemibekämpningen. Vi ser det dock som problematiskt att närstående inte omfattas av förslaget.” Funktionsrätt Sverige har idag inkommit med vårt yttrande till förslaget om en tillfällig förebyggande sjukpenning med anledning av covid-19.

Funktionsrätt Sverige har vid upprepade tillfällen under våren påtalat det akuta behovet av en smittskyddspenning för de som tillhör en riskgrupp och som riskerar att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och en närståendepenning för närstående till dessa.

”Hur välkommet det än är att den förebyggande sjukpenningen nu blir verklighet, ser vi det som allvarligt att personer i de definierade riskgrupperna riskerar att smittas av sina närstående, alternativt att närstående tvingas stanna hemma från sitt arbete utan någon ersättning. Båda alternativen ger svåra följder”, säger Elisabeth Wallenius.

Våra medlemsförbund vittnar om att många personer i riskgrupp och deras närstående stannat hemma från arbetet, utan ersättning sedan smittan spreds i Sverige i mars. Konsekvensen blir att hela privatekonomin riskerar att haverera och att man i värsta fall förlorar sitt arbete.

Baserat på resonemanget i regeringens förslag, drar vi slutsatsen att det råder oklarhet gällande risk för smitta från närstående för personer i riskgrupp och tycker därför att denna specifika fråga återremitteras till Socialstyrelsen för ny analys och viktigt tydliggörande.

I övrigt vill vi poängtera hur viktigt det är att Försäkringskassan ser till hela sjukdomsbilden och hälsoläget hos de som ansöker om ersättning så att hänsyn tas till om personer har flera tillstånd samt till komplikationer kopplade till medicinering eller behandling.

Funktionsrätt Sverige har också synpunkter på den korta giltighetstiden för reformen samt att ersättningen bara ska kunna beviljas för 90 dagar.

”Vi vill se en möjlighet till retroaktiv ersättning av förebyggande sjukpenning. Detta för att stötta de personer i riskgrupp som stannat hemma på grund av rädsla för smitta i flera månader och vars privatekonomi drabbats hårt”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Läs hela vårt remissvar

Regeringens förslag

Pressmeddelandet hos Newsmachine