Remissvar: Akut behov av en mänskligare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

En mer välfungerande sjuk- och rehabiliteringsprocess behövs kanske mer än någonsin. Idag finns brister som leder till ekonomisk katastrof för människor, vilket också riskerar förvärra ohälsan. Utredaren i betänkandet ”Tillsammans för en välfungerande sjukskrivningsprocess” fick 2018 i uppdrag att främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Funktionsrätt Sverige har lämnat synpunkter.

”Det här är en efterlängtad översyn, men förändringarna måste komma snabbt. Många som behöver rehabilitering får inte det, och sjuka hamnar i kläm mellan myndigheter. Katastrofläge kan man kalla dagens situation”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Utredningen har belyst flera frågor där förändring behövs, exempelvis oenighet i bedömning av behovet av sjukskrivning, bristande samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedling, krav på läkarintyg som vården har svårt att leva upp till, bristande rehabiliteringsinsatser, förbättrat stöd till personer som riskerar att förlora sin SGI och till de som förlorat sin SGI och uppbär försörjningsstöd. Funktionsrätt Sverige har tillstyrkt nio av utredningens tio rekommendationer.

”Förslaget om att arbetsgivarna ska ta ett större ansvar för kostnaderna avstyrker vi då vi ser en stor risk att det kommer att bygga än högre trösklar in på arbetsmarknaden för personer med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa”, säger Elisabeth Wallenius.

Ett annat förslag är att Försäkringskassan ska få i uppdrag att hjälpa till att förmedla information om en individs sjukskrivningsärende till andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt ansöka om förmåner i rätt tid och på rätt sätt. Men för att kunna hjälpa på ett bra sätt behövs både resurser och kompetenshöjande insatser som skapar tid för det nya uppdraget och ökad förståelse för den enskildes situation. Ett förbättrat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att möta individers behov har också föreslagits liksom att arbetsgivaren ska konsultera en expert i arbetet med att ge stöd för återgång i arbete. Vi har också tillstyrkt att det bör utredas hur hälso- och sjukvårdens lämnande av medicinska uppgifter inom ramen för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen kan underlättas, men betonat att frågan är av akut karaktär. Dagens situation ödelägger människor liv och måste hanteras snabbare.

”Problemen med läkarintygen behöver lösas nu. Försäkringskassan ställer krav på intygen som inte vården kan leva upp till, och ifrågasätter vårdens bedömningar utan att samverka. Man sätter sig över professionella läkares bedömningar. Att få nya tider och kompletteringar kan dessutom vara svårt idag med en överbelastad vård. Allt detta ökar på ohälsan hos den som redan är sjuk. Vad ska man behöva göra mer än att vända sig till vården när man är så dålig att man inte klarar av att jobba? ”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Läs Funktionsrätt Sveriges remissvar i sin helhet.