Valfrågor om funktionsrätt till partierna

Funktionsrätt Sverige har fem viktiga valbudskap inför höstens val. Valbudskapen har beslutats av våra medlemsförbund och sedan årsskiftet har vi bedrivit fem kampanjveckor, en för varje fråga.

Nu vill vi veta hur de politiska partiernas ställer sig i dessa frågor och igår den 7 maj skickade vi ut en enkät. Vi har uppmanat partierna att svara senast den 22 maj. Svaren kommer att sammanställas i en valkompass som ska spridas på olika sätt. De partier som inte svarar kommer att saknas i vår valkompass om funktionsrätt.

Dessa frågor ska de politiska partierna svara på:

1.Vill ditt parti möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Bakgrund
Skolan ska fungera för alla barn. Det är samhällets ansvar. Det tydliggörs i både Skollagen och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men så är det inte idag. Många elever går inte till skolan alls för att lärmiljön inte fungerar och en fjärdedel av alla ungdomar varje år går ut nian utan godkända betyg. En stor del av dessa elever har en funktionsnedsättning. Barns röst måste höras i skolan. Funktionsrätten i skolan ska kunna utkrävas i praktiken.

2. Vill ditt parti införa patienträttigheter i lagen?

Bakgrund
Landstingen är enligt Patientlagen skyldiga att ge fast läkarkontakt, vård i rätt tid, information och göra patienten delaktig i vården. Patienter har dock få möjligheter att utkräva detta eftersom lagen inte är en rättighetslag. Faktum är att Sverige, Bulgarien och Malta är de enda länder i Europa som fortfarande saknar en patienträttighetslag. Funktionsrätt Sverige menar att patienter i Sverige behöver starkare rättigheter.

3. Vill ditt parti höja garantinivån så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Bakgrund
Personer som på grund av funktionsnedsättning aldrig kan lönearbeta får inte ens 10 000 kr före skatt i månaden i sjuk- eller aktivitetsersättning. Många går trots bostadstillägg och andra bidrag, minus och försörjs i praktiken av sina anhöriga. Garantinivån som ligger till grund för sjuk- och aktivitetsersättningen släpar långt efter i jämförelse med löneutvecklingen. Den lägsta avtalsenliga lönen ligger idag på 20 000 kr i månaden. Funktionsrätt Sverige menar att även de som inte kan arbeta har rätt till ett gott liv, det är deras funktionsrätt.

4. Vill ditt parti initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras det stöd de har rätt till?

Bakgrund
Varje dag får personer med rätt till insatser avslag på sina ansökningar eller blir av med sin personliga assistans eller annat stöd. Familjer och individer får sina liv sönderslagna. Sparkravet i direktiven till den pågående LSS-utredningen har tagits bort, men det krävs mer för att återställa syftet med LSS. Alla som omfattas av LSS har rätt till självbestämmande och att kunna leva som andra.

5. Vill ditt parti tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Bakgrund
Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Men Sverige har fått kritik från både FN och EU för att konventionen inte används som den ska. Beslut i myndigheter och domstolar fattas idag utan hänsyn till rättigheterna. Funktionsrättskonventionen måste säkerställas i svensk lag.