Funktionsrätt – rätten att fungera i samhället på lika villkor – handlar om att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter.

I samhället finns olika hinder som inskränker självbestämmandet och begränsar delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

Visionen för Funktionsrätt Sverige är ett samhälle för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle som respekterar allas mänskliga rättigheter och tillvaratar människors olikheter, och därför är ett rikt samhälle.

Vårt intressepolitiska arbete grundar sig på mänskliga rättigheter som de definieras i funktionsrättskonventionen. En annan utgångspunkt är universell utformning – en inkluderande samhällsplanering som utgår från människors olikheter.

 Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att funktionsrättsperspektivet integreras i alla politik- och samhällsområden.
  • att funktionsrätten inte särbehandlas i särskilda struktu­rer eller åtgärdas genom särlösningar.
  • att perso­ner med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällets alla delar och garanteras ett skydd mot diskriminering på grund av sin funktionsnedsätt­ning i alla sammanhang.