Funktionsrätt Sverige välkomnar reformen om skyddat boende

Regeringen föreslår nya lagförslag som innebär att skyddade boenden regleras med tillståndsplikt, kvalitetskrav och tillsyn.

– Vi välkomnar detta. Redan 2014 uttryckte FN oro över det våld som kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för och den låga andel skyddade boenden som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Den här reformen kan äntligen ändra på detta missförhållande, kommenterar Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Socialministern och jämställdhetsministern meddelade igår att regeringen beslutat om lagrådsremissen ”Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”. Det handlar om att införa ett nytt regelverk kring skyddat boende. Bland annat föreslås tillståndsplikt från Inspektionen från vård och omsorg (IVO) för att driva och kvalitetssäkra skyddade boenden. Reformen ställer också krav på uppföljning och kvalitetsgranskning. Det föreslås också att en myndighet ska kunna ta fram föreskrifter som närmare bestämmer krav på boendena.

– Trots ökad risk för våld kan kvinnor med funktionsnedsättning inte räkna med att få skydd på ett skyddat boende. Det är helt avgörande att våldsutsattas behov av stöd, tillgänglighet och adekvat kompetens kan tillgodoses. Vi ser fram emot att förslaget skyndsamt antas i riksdagen och att vi involveras i framtagandet av föreskrifter, fortsätter Nicklas Mårtensson.

Det medföljande barnet 

Reformen innebär också att det medföljande barnet får ett eget placeringsbeslut som ska ge förutsättningar till stöd och insatser utifrån barnets egna behov, samt att barnets rätt till skola och vård säkerställs. En vårdplan ska upprättas för både barnet och den vuxna i skyddade boenden.

– Det är viktigt att barnets rättigheter stärks. Många medföljande barn har egna funktionsnedsättningar. Deras behov av stöd och insatser behöver säkras, liksom skolgången. Det är oacceptabelt att barn som lever i skyddat boende idag riskerar att gå miste om sin skolgång, avslutar Nicklas Mårtensson.

Länk till regeringens pressmeddelande och presskonferens den 26 juni