Inbjudan till möte med utredningen Barn och unga i samhällets vård (Dir. 2021:84)

Tid och plats

Tid: 2022-04-20 klockan 10:00 - 11:00

Plats: Distansmöte via zoom

Ansvarig: Agneta Söder

Sista anmälningsdag: är den 18 april 2022


Inbjudan är stängd, vill du delta? Skicka ett mejl till agneta.soder@funktionsratt.se för att få en länk.

Utredningen har nyligen inlett sitt arbete och under mötet kommer de att berätta om sitt uppdrag. Vi har möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Utredningens uppdrag i korthet:

Barn och unga som placeras utanför det egna hemmet ska alltid garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård.

Utredaren ska bland annat:

  • lämna förslag på hur kvaliteten i vården av barn och unga som placeras utanför det egna hemmet kan säkerställas,
  • lämna förslag på hur stödet till barn och unga kan förbättras sedan vård utanför det egna hemmet har upphört,
  • analysera familjehemmens förutsättningar att ge god vård och föreslå hur tillgången till fler lämpliga familjehem kan öka,
  • analysera och föreslå hur kunskapen om kvaliteten i vården kan öka lokalt och nationellt, och
  • föreslå de åtgärder eller författningsändringar som bedöms lämpliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2023.

Länk till uppdraget i sin helhet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/10/dir.-202184/

Länk till mötet skickas ut dagen innan. Kontakta agneta.soder@funktionsratt.se om du har frågor om mötet.