Remissmöte om Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Tid och plats

Tid: 2023-05-09 klockan 13:00 - 14:00

Plats: Distansmöte via Teams

Ansvarig: Tor Gustafsson/Funktionsrätt Sverige


Välkommen till ett digitalt remissmöte om Boverkets förslag om nya föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader. En del av förslagen kring säkerhet berör i hög grad även tillgänglighet och användbarhet, exempelvis när det gäller kraven för enkelt avhjälpta hinder, ledstänger och kontrastmarkeringar.

Funktionsrätt Sverige ser ett behov av att få in inspel till vårt remissvar, men också att samla funktionsrättsrörelsen i frågan om förändringar av byggregelverket. Den 1 juli 2024 ska en helt ny byggregelmodell börja gälla. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg- och konstruktionsreglerna. Den innebär att allmänna råd och hänvisningar till standarder helt och hållet försvinner. Istället får samhällsbyggnadsbranschen ett ökat ansvar för att genomföra riskanalyser och verifiera att deras lösningar lever upp till det nya regelverket.

Under våren kommer även förslag att skickas ut på remiss om de specifika delarna i det nya regelverket som gäller tillgänglighet respektive tomter.

Mer info och länk till remissen

Anmälan via nedanstående formulär.