Remissmöte: Boverkets förslag till föreskrifter för tillgänglighet och användbarhet i byggnader/bostäder

Tid och plats

Tid: 2023-06-01 klockan 13:00 - 14:30

Plats: Distansmöte via Teams

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige/Tor Gustafsson


Välkommen till ett digitalt remissmöte med fokus på två aktuella remisser från Boverket som innehåller förslag med stor betydelse för tillgängligheten i framtidens bostäder och den byggda miljön. Det gäller följande remisser:

  • Förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i byggnader.
  • Förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål.

Vi kommer att besvara båda remisserna senast den 25 augusti och vill gärna få inspel till våra remissvar senast den 18 augusti. De här remisserna ingår i ett paket med flera remisser under den övergripande rubriken Möjligheternas byggregler. Vi kommer även att besvara de ingående remisserna om tomter och säkerhet vid användning (den senare med sista svarsdatum redan den 16 juni).

Samla funktionsrättrörelsen 

Vi ser också ett behov av att samla funktionsrättsrörelsen i frågan om förändringar av byggregelverket generellt.

Den 1 juli 2024 ska en helt ny byggregelmodell börja gälla. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg- och konstruktionsreglerna. Det här innebär ganska drastiska förändringar. Allmänna råd och hänvisningar till standarder försvinner helt och hållet. De nya föreskrifterna kommer nästan bara att innehålla funktionskrav, utan mått och detaljregler. Istället får samhällsbyggnadsbranschen ett ökat ansvar för att genomföra riskanalyser och verifiera att deras lösningar lever upp till det nya regelverket.

Länkar till remisserna:

Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i byggnader

Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål