Remissmöte om LSS-utredningen

Tid och plats

Tid: 2020-09-25 klockan 09:00 - 11:30

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Mikael Klein


I somras valde regeringen att skicka ut den tidigare LSS-utredningen på remiss. Utredningen blev starkt kritiserad från en samlad rörelse och vi är många som verkat för att betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS”, SOU 2018:88, inte skulle remissbehandlas. Nu är den ändå utsänd till oss och många andra remissinstanser med en remisstid som löper ut den 12 november.

https://www.regeringen.se/remisser/2020/06/remissinstanser-sou-201888-lss-utredningen/

Funktionsrätt Sverige har ambitionen att avge ett remissyttrande senast en månad innan remisstidens utgång där vi återupprepar den gemensamma hållning vi hade under utredningen, nämligen att betänkandets förslag ska förkastas i dess helhet. Vissa förslag och resonemang från utredningen kan vara intressanta att fånga upp i nya utredningar, men är genomgående inte tillräckligt utredda i detta betänkande. Vi ser också ett fortsatt behov av att förstärka och utveckla i princip alla tio insatser inom LSS på ett sätt som denna utredning inte har fångat upp.

Vi ser ett behov av att samla oss för samtal och bjuder därför in till detta remissmöte som vänder sig till alla förbund vars medlemmar berörs av LSS. Vår förhoppning är att återigen kunna hitta en gemensam hållning inom rörelsen och att vi tillsammans kan påverka övriga remissinstanser kring detta.

Anmälan sker nedan, en bekräftelse med möteslänk i verktyget Zoom kommer att sändas ut till de som är anmälda.

Varmt välkommen!