Välkommen att delta med synpunkter till IVO inom uppdraget nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

Tid och plats

Tid: 2022-02-17 klockan 10:00 - 11:00

Plats: Distansmöte via zoom

Ansvarig: Agneta Söder


Anmälan är stängd, kontakta agneta.soder@funktionsratt.se om du vill delta.

Vi har möjlighet att lämna synpunkter på detta möte med IVO (digitalt) utifrån deras uppdrag inom ramen för den nationella strategin om mäns våld mot kvinnor med målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. IVO kommer först att presentera uppdraget (ca 15 minuter) och därefter kan vi komma med frågor, reflektioner och synpunkter.

Inför mötet fundera särskilt på dessa frågeställningar:

  • Input omkring socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens uppgift och ansvar när det gäller att arbeta med våldsutsatta kvinnor/personer med olika former av funktionshinder.
  • Vad anser ni att vi bör fokusera på, vad bidrar till att fler våldsutsatta personer upptäcks och får hjälp? Vad bidrar till det motsatta?

IVO undrar vidare om det finns någon/några som de kan kontakta enskilt för vidare samtal vid senare tillfälle. Det kan handla om någon som själv blivit utsatt för våld. Om ni känner till någon som vill ställa upp, kan den kontakten förmedlas till Agneta Söder: agneta.soder@funktionsratt.se.

 

IVO:s uppdrag
Uppdraget till IVO är en del av regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor med målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin inkluderar också våld i samkönade relationer och insatser till personer som utövat våld.

Att aktivt upptäcka våld, att ge insatser efter behov och att följa upp insatserna är centrala uppgifter för vård och omsorg. Då personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld är en särskilt utsatt och sårbar målgrupp har IVO bestämt att upptäckt av våld, insatser och hjälp till våldsutsatta personer med funktionsnedsättning ska vara i fokus inledningsvis. Det finns ett stort mörkertal i hur många personer inom målgruppen som utsätts för våld och som därmed inte får den vård och det stöd som är nödvändigt.