Välkommen att ta del av förslag och lämna synpunkter till Utredningen Fler ska nå målen med sin gymnasieutbildning SOU 2021:01

Tid och plats

Tid: 2022-02-07 klockan 09:00 - 10:15

Plats: Distansmöte via zoom

Ansvarig: Agneta Söder

Sista anmälningsdag: är den 03 februari 2022


OBS! mötet är digitalt

Utredningens uppdrag är att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Särskilt ska utredningen analysera och föreslå åtgärder inom följande tre delar:

  1. hur övergången till komvux kan underlättas för elever som inte fullföljer sitt introduktionsprogram eller annan utbildning i gymnasieskolan,
  2. hur yrkespaketen används inom introduktionsprogrammen och, om så bedöms lämpligt, hur denna användning kan utvecklas,
  3. överväga andra åtgärder för att fler ska nå målen med en utbildning i gymnasieskolan.

Lite mer specifikt ska utredningen inom ramen för den första delen bl.a. överväga om åldersgränser och andra behörighetskrav i komvux bör ändras för att skapa mer flexibla övergångar och om sådana ändringar kan påverka unga elevers rättigheter och tillgång till bl.a elevhälsa och stödåtgärder. De ska också särskilt utreda om elever som ligger nära en gymnasieexamen kan ges bättre förutsättningar att gå direkt vidare till komvux. Om utredaren finner att de åtgärder som föreslås även kan vara lämpliga för gymnasiesärskolan är utredaren oförhindrad att lämna förslag även för denna skolform.

Några utgångspunkter för utredningens arbete är att de åtgärder som föreslås inte ska leda till att genomströmningen i gymnasieskolan minskar och att ansvar skjuts över till komvux. Åtgärderna ska också vara kostnadseffektiva och utvärderingsbara.

Slutligen ska utredningen lämna sitt slutbetänkande 1/3 2022.

Läs direktivet här, Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning dir 2021_23

Anmälan görs till agneta.soder@funktionsratt.se senast 3/2 2022.

Länk skickas ut vid anmälan.

Tid måndag 7/2 kl 09.00-10.15