Webbinarium: En generisk modell för en jämlik rehabilitering?

Tid och plats

Tid: 2021-09-15 klockan 09:00 - 10:00

Plats: Distansmöte via zoom

Ansvarig: Roshan Tofighi


Rapporten ”Respekt för rättigheter?” är civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under 2020 genomförde vi webbinarier om rapportens innehåll. Nu tar vi nästa steg och bjuder in beslutsfattare.

Funktionsrättskonventionen
Artikel 26 i Funktionsrättskonventionen handlar om rätten till habilitering och rehabilitering med målet att uppnå bästa möjliga hälsa och funktionsförmåga, men även att stärka möjligheter för arbete, utbildning, social förmåga och delaktighet. Individen ska också erbjudas en helhetsbedömning från ett antal olika yrkesgrupper – exempelvis läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och dietist, men även kurator, psykolog eller specialpedagog.

Respekt för rättigheter?

I rapporten beskrivs bland annat behovet av en översyn av lagstiftningen kring rehabilitering och habilitering i syfte att säkerställa likvärdig tillgång, samla ansvaret och stärka individens rätt; säkerställa att den enskilde kan påverka sina rehabiliterings- eller habiliteringsinsatser och sina val av hjälpmedel; och nationella kartläggningar av kompetensförsörjningen i regionerna.

En generisk modell för rehabilitering- Kunskapsstyrning
Enligt överenskommelsen mellan Staten och SKR, ska Sveriges regioners gemensamma system för Kunskapsstyrning ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för ett antal sjukdomsområden. En nationell arbetsgrupp har tagit fram en generisk modell för rehabilitering som ger förutsättningar för en jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering med ett personcentrerat och individanpassat arbetssätt. Ett annat syfte med modellen är att underlätta implementeringen av de diagnosspecifika vårdförloppen då rehabiliteringsdelen är utformad utifrån en gemensam struktur.

Under webbinariet kommer vi att höra om Funktionsrätt Sveriges medlemmars behov av rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Vi kommer också lyssna på professionens röst. Och vi kommer att avsluta webbinariet med att fråga våra beslutsfattare hur de ser på rehabiliteringsbristerna i sjukvården och i samhället? Hur kan vi få till nationella riktlinjer för att säkerställa att den enskilde kan påverka sina rehabiliterings- eller habiliteringsinsatser och sina val av hjälpmedel? Ska vi börja med den generiska modellen för rehabilitering?

Tid: 15 september kl 9.10 – 10.00 (Vi släpper in kl. 9.00 för mingel och test av teknik)

Plats: zoom

Tillgänglighet: Webbinariet direkttextas. Det spelas också in och kan ses i efterhand.

 

Program och medverkande

9.10 – Moderator Roshan Tofighi välkomnar

9.10 – 9.15 Lise Lidbäck, ordförande Neuro

9.15 – 9.20 Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter

9.20 – 9.30 Eva Stjernström, ordförande NAG generisk modell rehabilitering

9.30 – 9.50 Politikerdebatt med Bengt Eliasson (L), Mikael Dahlqvist (S), Nicklas Attefjord (Mp), Pia Steensland (KD), Sofia Nilsson (C), Ulrika Heindorff (M), ytterligare deltagare kan tillkomma

9.50 – 9.55 Panelsamtal med alla medverkande

9.55 – 10.00 Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige och representant i NAG generisk modell rehabilitering och moderator avslutar.

Frivillig förberedelse: Läs rapporten Respekt för rättigheter, artikel 26 Rehabilitering och habilitering samt artikel 25 Hälsa, och Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för integrering i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.