Debatt: Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till

Civilsamhället har en viktig roll att fylla för att klara krisen. Vi vädjar till kommuner och regioner om möjlighet att skjuta upp årsmöten tillsvidare utan att föreningsstödet äventyras. Det skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sveriges förbund organiserar personer vars liv på ett genomgripande sätt påverkas av coronavirusets framfart, varav många riskerar att drabbas av livshotande symtom vid insjuknande i covid-19. Många har också sjukdomar och tillstånd som regelbundet kräver sjukvårdens resurser. Andra lever i en vardag där nära sociala kontakter med exempelvis personliga assistenter, boendestödjare och hemtjänst är en viktig förutsättning för att vardagen ska fungera. Samtidigt avråder Folkhälsomyndigheten från sociala kontakter med andra personer än de man lever med.

En viktig funktion

Civilsamhället har en viktig samhällsfunktion att fylla i de tomrum där myndigheter och annan samhällsservice nu inte räcker till. Organisationerna stöttar sina medlemmar med information, råd och hopp, men har också en viktig roll att delge sina expertkunskaper till både politiker, myndigheter och sjukvård om hur situationen ser ut för de som lever med olika funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Påverkar alla människor

Som samverkansorganisation vill Funktionsrätt Sverige förmedla de utmaningar som i nuläget delas av våra medlemsförbund och som på grund av krisens snabba förlopp riskerar att förbises av både regering och myndigheter. När regeringen nu tvingas ta snabba beslut för att minska smittspridningen måste funktionsrättsperspektivet finns med. Besluten påverkar alla människor i samhället och konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning måste alltid analyseras och hanteras.

Detsamma gäller när myndigheterna går ut med information. Viktig samhällsinformation måste finns i tillgängliga format så att alla människor nås av samma information, exempelvis behöver alla TV-utsändningar både teckenspråkstolkas och direkttextas och information måste finnas på lättläst svenska.

Upplever stark oro

Personer som befinner sig i olika riskgrupper i alla åldrar upplever stark oro för att drabbas av covid-19, men också för att andra viktiga behandlingsinsatser, inklusive tillgång på läkemedel kan komma att utebli eller försenas när belastningen på vårdsystemen ökar.

Socialstyrelsens roll kan inte nog betonas när det gäller att tillhandahålla relevant information om vilka sjukdomstillstånd som kan innebära en särskild risk vid insjuknande i covid-19 och vad som gäller specifika riskgrupper.

Efterlyser förstärkningar

Många är oroliga för sin ekonomi och efterlyser ytterligare förstärkningar av befintliga stödsystem. Personer som tillhör riskgrupper tvingas nu att stanna hemma från sitt arbete på grund av smittrisken. Här behövs en smittskyddspeng, som kan uppbäras under den samhällsspridning vi nu upplever.

Oron för ekonomin delas också av föräldrar som tvingas vara hemma därför att deras barn tillhör riskgrupper eller går i gymnasiesärskola (som precis som alla gymnasier nu har stängt) och inte kan vara hemma själva.

När nu skolor övergår till digital undervisning påverkas även elever som har behov av särskilt stöd och olika anpassningar. De enskilda skolhuvudmännen måste tillse att dessa elever får det stöd som behövs för att kunna upprätthålla sina studier.

Brist på personal

Personer som i sin vardag har stöd av personlig assistent, avlösare, ledsagare och personal i olika boendeformer riskerar att bli utan stöd. Man berättar om bristande tillgång på personal, som är hemma på grund av luftvägsinfektion, och om behovet av att dessa personalgrupper omfattas av riskhanteringen i kommunerna.

Ett gemensamt ansvar

Funktionsrätt Sverige är övertygande om att vi måste ta ett gemensamt ansvar för att klara krisen och här har civilsamhället en viktig roll att fylla.

Vi undviker föreningsmöten, däribland de årsmöten som många föreningar brukar hålla vid den här tiden på året och som ofta ligger till grund för föreningsbidraget från kommuner eller regioner. Detta skapar en onödig oro bland våra aktiva medlemmar.

Vi vädjar därför till kommuner och regioner att ge föreningslivet möjlighet att skjuta upp sina årsmöten tillsvidare utan att föreningsstödet äventyras.

Artikeln i altinget.se