Debatt: Gör elevers rätt till stöd till verklighet!

Läsa, skriva, räknagarantin för tidiga stödinsatser är det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever med behov av stöd fångas upp tidigt och får det stöd som de behöver och har rätt till. Artikelförfattarna ser nu fram emot att en majoritet röstar igenom förslaget i riksdagen under våren.

Regeringen presenterade nyligen ett reviderat förslag om en läsa- skriva-, räknagaranti i skolan. Propositionen som behandlas i riksdagen redan i vår fokuserar på införandet av bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Förändringen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2019, men resurser för att kunna förbereda införandet görs tillgängliga redan i sommar.

Undertecknarna till denna artikel är glada över att regeringen med sitt nya förslag visar att de inte tänker ge upp om barns rätt till tidiga insatser.

Ett av huvudargumenten hos kritikerna till förslaget har varit att Skollagen redan idag ger elever med behov rätt till stöd. Vi hävdar att denna rätt behöver tydliggöras. Statistiken talar sitt tydliga språk. Våren 2017 saknade en fjärdedel av eleverna som gick ut nian fullständiga betyg i ett eller flera ämnen (Skolverket). Nära 17 procent av eleverna saknade godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Situationen är än mer alarmerande för barn med funktionsnedsättning. När det gäller elever med autism i grundskolan saknar 51 procent godkända betyg i svenska, engelska och matematik (Autism- och Aspergerförbundets skolenkät, genomförd av Demoskop 2016).

Orsakerna till att elever klarar skolan med varierande resultat är många. Och behovet av tidigt stöd kan också ha olika grund, inte minst kan segregation och socioekonomiska faktorer spela in.

De organisationer som står bakom denna artikel kan vittna om en situation där många elever inte får sina behov tillgodosedda i grundskolan. Skälet är ofta att deras behov inte uppmärksammas eller uppmärksammas alltför sent. Ibland saknas resurser i skolan för rätt åtgärder eller behoven skjuts på framtiden.

Även Sveriges elevråd – SVEA kan vittna om berättelser från elever, eller personer i elevers närhet, om hur de ger upp på skolan, hur de inte orkar mer eller känner sig värdelösa. Det är berättelser om hur elevers behov förbises eller ignoreras.

Bilden delas också av lärare. I en undersökning bland Lärarnas Riksförbunds medlemmar som arbetar på högstadiet svarade hela 83 procent av lärarna att de känner till åtminstone en elev som är i behov av särskilt stöd utan att få det.

Skolverkets statistik kompletterar bilden och visar att idag sätts den större delen av stödet in under högstadiet och den mindre under de tidiga skolåren, när det borde vara tvärtom.

Garantin för tidiga stödinsatser innebär en förändring i Skollagen som innebär att elevernas rättigheter både förstärks och tydliggörs. Forskning och internationell erfarenhet visar med tydlighet att det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna har en avgörande betydelse för den fortsatta skolgången. Genom att som i förslaget införa ett obligatoriskt kartläggningsmaterial som en naturlig del i undervisningen i förskoleklass, skapas förutsättningar för att elevers behov att uppmärksammas tidigt, vilket också möjliggör tidiga insatser och adekvat stöd.

För att garantin ska kunna genomföras i praktiken krävs dock att skolan och lärarna ges resurser och förutsättningar för att eleverna ska nå kunskapskraven. Om så sker ser vi garantin som ett stort steg i rätt riktning, och det är därför ytterst angeläget att det genomförs.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s barnkonvention, som dessutom ska införas i svensk lag. Enligt dessa konventioner är rätten till utbildning och en fungerande skolgång för alla barn och unga en grundläggande rättighet. Tillgången till tidigt stöd för elever i behov av stöd är en viktig del av denna rätt.

Vi uttrycker härmed vårt stöd för förslaget om en läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Vi ser nu fram emot att samtliga partier kan lägga det politiska spelet åt sidan för barnens skull och med majoritet rösta igenom förslaget i riksdagen.