Debatt: Nya byggregler hotar att stänga människor ute

Nästa år föreslås en ny modell för byggregler träda i kraft. Den kan leda till allvarliga konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar. Det skriver Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, Åsa Strahlemo, DHR, och Mattias Lundekvam, Hörselskadades riksförbund i altinget idag.
I slutet av augusti gick remisstiden ut för Boverkets förslag på nya, förenklade byggregler som huvudsakligen handlar om att förenkla regelverket för att möjliggöra ökad innovation och få ned byggkostnaderna. Men i jakten på förenklingar har hänvisningar till standarder och andra vägledande uppgifter rensats bort. Vad som återstår är en uppsättning allmänt hållna funktionskrav utan vägledning för hur de ska tolkas.

Kunskap kastas i papperskorgen

Remissinstanser som Hyresgästföreningen och Sveriges arkitekter har varnat för att reglerna riskerar att leda till en situation där många tvingas bo i hälsovådliga bostäder.

För personer med funktionsnedsättning innebär den nya modellen att vi går baklänges in i framtiden. De allmänna råd som tas bort innehåller mått, konkreta anvisningar och detaljregler som säkerställer att såväl nya bostäder som publika lokaler är tillgängliga och användbara för alla. Nu kastas den kunskapen mer eller mindre i papperskorgen.

Vi befarar att Boverkets förslag öppnar upp för en praxis där byggentreprenörer kan hänvisa till olika skrivningar i handböcker och branschmaterial för att få sina lösningar godkända. Risken är då uppenbar att byggnadsnämnder runtom i landet kommer att bli pressade att acceptera nya bostadslösningar som inte fungerar för alla.

Staten abdikerar sitt ansvar

Regelförenklingarna kan också få allvarliga konsekvenser i publika lokaler. Om dagens konkreta krav på ”teleslingor eller andra tekniska lösningar” i samlingssalar tas bort, blir följden att över 500 000 hörselskadade med hörapparater/cochleaimplantat i praktiken utestängs från stora delar av kulturlivet, politiken, föreningslivet, konferenser och utbildningar. Enligt den nya regelmodellen kommer en stor del av ansvaret att överlämnas till byggbranschen. Det här ligger tyvärr i linje med en oroande trend vi ser inom flera samhällsområden, där staten mer eller mindre abdikerar från sitt ansvar – och sina åtaganden enligt FN:s Funktionsrättskonvention – att bygga ett samhälle för alla.

Regeringen har dessutom givit ett separat uppdrag till Boverket om att ge förslag på betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder. Här handlar det uttryckligen om att sänka kraven för tillgänglighet och skyddet mot buller.

Lättnader för vem?

Sådana ”lättnader” skulle drabba alla studenter, men allra svårast blir följderna för studenter med funktionsnedsättning. De har redan idag har en utmanande studiemiljö och ett mycket begränsat utbud av fungerande bostäder att välja på.

Bostadsminister Andreas Carlson (KD) har meddelat att regeringen kommer att analysera den kritik som har riktats mot Boverkets förslag på förändringar av byggreglerna. Vi välkomnar detta, men vill att regeringen tänker om i grunden.

Vi vill att regeringen gör ett rejält omtag av reformeringen av byggregler och tar fram en regelmodell med ett betydligt större fokus på kvalitet och långsiktig hållbarhet. Ett sådant arbete behöver genomföras i en inkluderande process där även kunskaper och erfarenheter från funktionsrättsrörelsen och civilsamhällets organisationer tas i beaktande.

Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR

Mattias Lundekvam,förbundsordförande Hörselskadades riksförbund

Länk till artikeln i altinget.se