Debatt: ”Personer med störst vårdbehov nedprioriteras”

Det är oacceptabelt att systemet med privata vårdförsäkringar leder till att våra stora grupper trängs ut från vården, skriver Funktionsrätt Sverige och Personskadeförbundet; RTP i Dagens Medicin.

Funktionsrätt Sverige företräder genom sina medlemsförbund, däribland Personskadeförbundet RTP, drygt 400 000 personer med olika typer av funktionsnedsättningar, diagnoser eller kroniska sjukdomar. Majoriteten av medlemmarna kommer aldrig i närheten av att teckna en privat sjukvårdsförsäkring samtidigt som de tillhör den grupp som har störst behov av vård. Det är oacceptabelt att systemet med privata vårdförsäkringar leder till att våra stora grupper trängs ut från vården.

Nyligen har Dagens Nyheter granskat utvecklingen av att allt fler yrkesarbetande personer tecknar privata sjukvårdsförsäkringar som ger dem en gräddfil till snabb vård genom att de prioriteras framför patienter som kommer via den offentliga vården. Detta bidrar naturligtvis till den rådande utvecklingen av att de offentliga sjukvårdsköerna ökar. En skrämmande utveckling som strider mot intentionerna i Hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först. Denna lag omfattar alla som bedriver vård, även privata aktörer.

Hälso- och sjukvårdslagens värdegrund är grundläggande och utgör viktiga hörnstenar för ett solidariskt och jämlikt samhälle med en gemensam och trygg välfärd. Den bygger på de etiska principerna om alla människors lika värde, behov och solidaritet. Om vi låter de patienter och den behandling som ger bäst lönsamhet till vårdgivaren prioriteras, kommer vi att urvattna och på sikt förlora dessa viktiga principer. Då förlorar vi också hoppet om ett civiliserat samhälle där medborgarna, oavsett sin privatekonomi och förmåga att arbeta, kan känna en grundläggande tillit till att vården finns där om olyckan är framme eller om hälsan sviktar.

Vi är djupt oroade över den rådande utvecklingen som motverkar målet om en jämlik och jämställd vård på lika villkor. Det är orimligt att försäkringsbolagen ska vara de som styr vem som ska prioriteras i vården.

Våra medlemmar drabbas extra hårt, eftersom det ofta är omöjligt för dem att teckna egna sjukvårdsförsäkringar. Många har låga inkomster eller lever på aktivitets- eller sjukbidrag och befinner sig över huvud taget inte på arbetsmarknaden. Bland dem som har en sjukvårdsförsäkring har de flesta den genom sin arbetsgivare eller genom att ingå i en gruppförsäkring via fackförbund och branschorganisationer.

Kan du inte få sjukvårdsförsäkring via arbetsgivare eller fackförbund, ja, då återstår valet att teckna en privat försäkring. En privat sjukvårdsförsäkring kostar enligt DN:s granskning runt 300 till 3000 kronor per månad. Dessutom kräver försäkringsbolagen en hälsodeklaration. Detta innebär att om du redan är sjuk eller har en diagnos får du över huvud taget inte teckna någon försäkring, alternativt så blir premien skyhög. Systemet med privata sjukvårdsförsäkringar bryter därmed också indirekt mot FN:s funktionsrättskonvention då det i praktiken diskriminerar personer med funktionsnedsättning. Problemet med privata sjukvårdsförsäkringar är att de hotar att utestänga just de personer som är i störst behov av vård från tillgång till vården.

Regeringens löfte om att återigen lyfta S-MP-regeringens förslag från 2017 är ett steg i rätt riktning. Det borde vara självklart att vård till försäkringspatienter inom den offentligt finansierade vården, oavsett om vården bedrivs i privat eller offentlig regi, enbart skall få ges om inte de viktiga principerna om människovärde, behov och solidaritet åsidosätts. Men det är inte tillräckligt!

Regeringen måste nu skyndsamt tillsätta en utredning för att säkerställa att Hälso- och sjukvårdslagen efterföljs så att de personer som har störst behov av vård också är de som prioriteras inom sjukvården.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

på initiativ av

Marina Carlsson, förbundsordförande Personskadeförbundet, RTP

Artikeln i Dagens Medicin