Debatt: Utred Funktionsrättskonventionen som lag

Funktionsrätt Sverige välkomnar regeringens beslut att vilja stärka barns rättigheter i svensk lag och i framtida lagstiftning. Nu ser vi fram emot att regeringen tillsätter en utredning för att också säkerställa funktionsrätt i lag. Detta skriver Elisabeth Wallenius i en debattartikel i UNT idag.

I dag är det många barn med funktionsnedsättningar som inte får rätt till utbildning, hälsa och individuellt stöd genom LSS för att kunna växa upp till självständiga individer på lika villkor som andra.

Men svensk lag måste säkerställa rättigheter även för vuxna med funktionsnedsättning. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen antogs i Sverige 2008 utan att det medförde någon förändring av befintlig lagstiftning i Sverige. Men såväl stat som kommun och landsting har ett ansvar för att förverkliga rättigheterna i konventionen.

Konventionen tillämpas varken av myndigheter eller domstolar i beslut. De tar endast hänsyn till svensk lag. Det bekräftades nyligen i en rapport (se fotnot*) som regeringen beställt av Juridiska fakulteten på Uppsala universitet.

När Sverige förhördes av FN i april 2014, uppmanade kommittén regeringen att säkerställa att konventionen blir tillämplig som svensk lag. Så sent som i februari upprepade även Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter kritiken.

Trots att regeringen nästan på dagen haft fyra år på sig att agera, har man ännu inte närmat sig frågan om lagstiftning. Funktionsrätt Sverige har utan resultat begärt dialog med regeringen i denna fråga.(se fotnot**) Inte heller den nyligen tillsatta styrutredningen för funktionshinderpolitiken har något uppdrag att se över lagstiftning.

Det är glädjande att regeringen nu driver på för att inkorporera Barnkonventionen.

Det främsta argumentet (se fotnot***) är att om konventionen blir svensk lag skulle det bidra till att synliggöra barnets rättigheter. Det är också ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i offentlig verksamhet och i rättsväsendet.

Dessa argument är förstås lika relevanta när det gäller att säkerställa Funktionsrättskonventionen i svensk lag. Få känner till att konventionen existerar, så behovet av att synliggöra rättigheterna för personer med funktionsnedsättning är stort.

Det finns en rad konkreta exempel på att myndigheter och domstolar inte tar hänsyn till Funktionsrättskonventionen.

Det som ligger närmast tillhands är kanske hanteringen av LSS, där varken regeringen, Högsta Domstolen eller Försäkringskassan tar hänsyn till konventionen.

Neddragningar inom personlig assistans bryter mot rättigheterna i Funktionsrättskonventionen. Ett konventionsland får inte “backa” från redan införda rättigheter, som Sverige gör när det gäller LSS. Begränsningar av rättigheter får endast göras i vissa särskilt allvarliga situationer, exempelvis vid finansiell kris. I Sverige råder i stället högkonjunktur.

En utredning för att säkerställa funktionsrätt i lag behöver bland annat belysa hur väl svensk rätt uppfyller konventionen när det gäller rätten till

– ett stödjande beslutsfattande

– stöd och inkludering i det allmänna utbildningssystemet

– full tillgång och tillträde till alla byggnader, platser och tjänster som riktar sig till allmänheten, frihet från diskriminering, skydd i hetsbrottslagstiftning

– till personlig assistans och annat stöd som möjliggör självbestämmande och inkludering i samhället.

Alla väljare i Sverige kommer under sitt liv ha erfarenhet av funktionsnedsättning och de hinder som finns i samhället – antingen själva eller som anhöriga.

Funktionsrätt Sverige kräver nu att frågan om att säkerställa Funktionsrättskonventionen i lag utreds på motsvarande sätt som Barnrättskonventionen. Vi vill vi ha besked från partierna inför det kommande valet om vilka som står bakom att säkerställa funktionsrätten i lag.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Fotnot: *Principen om fördragskonform tolkning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter.

**http://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2018/02/Kompletterande-synpunkter-sakr%C3%A5d-CRPD1948.pdf

*** http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/fragor-och-svar-om-lagforslag-om-barnkonventionen/

Inkorporering eller transformering:

Konventioner kan antingen transformeras eller inkorporeras för att säkerställas i lag. Transformering innebär att svensk rätt anpassas till barnkonventionen. Inkorporering av en konvention innebär att en lag stiftas som föreskriver att en konvention, eller delar av konventionen, ska gälla som lag i Sverige.