Den nya regeringens positiva budskap om funktionsrätt fördunklas av förslag som inskränker samma rätt

Idag kommenterar vår generalsekreterare Nicklas Mårtensson regeringsförklaringen och Tidöavtalet i ett pressmeddelande. Formuleringar i regeringsförklaringen om större betoning på funktionsrätt i politiken och satsningar på jämlik och tillgänglig vård är positiva. Tyvärr fördunklas detta av förslag i Tidöavtalet som påverkar personer som saknar medborgarskap i Sverige. ”Som det verkar riskerar personer med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning som saknar svenskt medborgarskap, att helt eller delvis utestängas från en rad rättigheter, som exempelvis personlig assistans.”, säger Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson.

Funktionsrätt Sveriges grund är FN:s funktionsrättskonvention och vi är glada över att vårt hårda arbete för dessa frågor givit så stor effekt.

Vi välkomnar formuleringen i regeringsförklaringen om att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället utan att utsättas för diskriminering, att funktionsrättsperspektivet ska integreras i fler politik- och samhällsområden och att ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska övervägas.

Under valåret har vi drivit allas rätt till jämlik hälsa. Här omfattas exempelvis både vård, utbildning, arbete och försörjning, rättvisa och trygghet.

”Vi ser därför positivt på ambitionen i regeringsförklaringen att skapa ökad tillgänglighet till vården och öka jämlikheten mellan olika delar av landet.”, säger Nicklas Mårtensson. ”De utlovade prioriteringarna inom cancerområdet och även inom psykisk hälsa och suicidprevention är välkomna. En annan viktig fråga är att det föreslås utredas om tandvården ska omfattas av högkostnadsskyddet.”

Funktionsrätt Sverige har vid flera tillfällen poängterat vikten av ett starkt och oberoende public service, som garant för både yttrandefrihet och demokrati. Därför är det glädjande att regeringsförklaringen deklarerar att public services frihet ska värnas, oberoendet bestå och den långsiktiga finansieringen garanteras.

”Mot bakgrund till positiva förslag och intentioner som ju syftar till förbättrade livsvillkor, står förslag i det nämnda avtalet i bjärt kontrast”, fortsätter Nicklas Mårtensson. ”Här väljer man att ställa grupper mot varandra och vill utestänga många från välfärden.”

Vi ställer oss bland annat undrade till formuleringarna om bristande vandel som skäl för utvisning. Som exempel på bristande vandel, nämns missbruk, ett inte ovanligt symtom hos den som drabbas av psykisk ohälsa eller som lever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD eller tvångssyndrom. Många hamnar i självmedicinering och beroendesjukdom, ibland i vad som skulle kunna kallas bristande regelefterlevnad. Inte sällan beror det på att stödet från samhället, som från skola och vård varit otillräckligt och inte adekvat. Det är heller inte ovanligt att den som flytt från ett krig eller förföljelse drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, med svår psykisk ohälsa och beroendeproblem som livslånga symtom.

Det blir olustigt när man i avtalet bland olika möjliga åtgärder för att minska tilldragningsfaktorer som gör Sverige särskilt attraktivt överväger att stryka assistansersättning för personer som inte är svenska medborgare.

”Att svenskt medborgarskap föreslås villkoras med förmågan till egenförsörjning skulle göra det svårt för många flyktingar och nyanlända med funktionsnedsättning att någonsin kunna få en trygg tillvaro i Sverige” avslutar Nicklas Mårtensson.

Grunden för Funktionsrätt Sveriges arbete är FN:s funktionsrättskonvention och här är alla människors lika värde en oantastlig princip. Vi kommer därför att fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter och mot ojämlikhet och orättvisa med oförminskad styrka. Vårt mål är ett inkluderande samhälle där alla personer med funktionsnedsättningar och kronisk sjukdom, erbjuds samhällets stöd som vård efter behov och möjligheten till personlig assistans.