Det viktiga förslaget om läsa-, skriva- och räknagarantin riskerar att röstas ned

Funktionsrätt Sverige och flera av våra medlemsförbund känner stor oro inför de reservationer som uttryckts från alliansens håll inför regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Mot bakgrund av de fakta som visar att många elever idag går ut skolan utan godkända betyg i dessa ämnen, vore det djupt olyckligt om förslaget stoppades.

”Vi har länge drivit frågan och kan vittna om en situation där många elever inte får sina behov tillgodosedda i grundskolan, ofta därför att deras behov inte uppmärksammas eller att de uppmärksammas alltför sent”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Detta får negativa resultat för många elever. Men för elever med exempelvis dyslexi eller neuropsykiatriska tillstånd är resultaten förödande.”

Kunskapen om hur viktigt det är med tidiga insatser för att stärka elevers förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i skolan, kan inte nog betonas. I detta sammanhang kommer läsa-, skriva-, räknagarantin att få en avgörande betydelse för att elever får det viktiga stödet redan under de första grundläggande skolåren.

Redan idag har elever rätt till stöd i form av tidiga insatser och särskilda åtgärder, men det står utom allt tvivel att detta regelverk är otillräckligt. Våren 2017 saknade nära 17 procent av eleverna som gick ut nionde klass i Sverige godkända betyg i svenska och matematik.

”Vi ser att åtgärdsgarantin kommer att förstärka och tydliggöra elevernas rätt till att, genom screening, tidigt få sina behov uppmärksammade, något som skapar förutsättningar för tidiga insatser och adekvat stöd”, säger Lars Ohly. ”Detta ger ingen garanti för att alla elever lär sig läsa, skriva och räkna men säkerställer att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får det stöd som de behöver. Förslaget är som vi ser det ett stort steg i rätt riktning, och det är därför ytterst angeläget att det genomförs.”

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s barnkonvention. Enligt dessa konventioner är rätten till utbildning och en fungerande skolgång för alla barn och unga en grundläggande rättighet. Detta förutsätter en lärmiljö som är pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig. Tillgången till stöd för elever i behov av stöd är en viktig del av denna lärmiljö. Det handlar om att uppnå varje elevs grundläggande funktionsrätt.

Funktionsrätt Sverige skickar idag en skrivelse till Riksdagens utbildningsutskott där vi uttrycker vårt starka stöd för regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Vi ser fram emot ett brett bifall i utskottets arbete och vid kommande riksdagsbehandling.

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk