Direktiven för LSS-utredningen pekar i en oroande riktning

Debatten om LSS har enögt kommit att handla om kostnader, främst för insatsen personlig assistans. Efter regeringens presentation av direktiven idag känner Handikappförbunden oro för att även utredningen kommer att styras av den rådande debatten om kostnadsökningar och fusk.

”Ett av våra viktigaste medskick har varit att en samhällsekonomisk utredning kräver att man också tittar på samhällsvinsterna med reformen, något som lyser med sin frånvaro i regeringens direktiv. Man måste också titta på alternativa lösningar till insatserna och vad de skulle innebära för kostnader respektive vinster”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Handikappförbunden har i skrivelser, vid ministeruppvaktningar och i flera debattartiklar lämnat synpunkter kring vilka grundläggande områden vi anser är essentiella i den kommande översynen av LSS.

”Vi har bland annat också poängterat vikten av att utredningen fokuserar på tillämpningen av LSS som den rättighetslag den är, så att de ursprungliga intentionerna uppfylls, att LSS utvärderas utifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och att rättstillämpningen av lagen utvärderas.”, säger Stig Nyman.

Som undertecknande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har Sverige förbundit oss att efterleva mänskliga rättigheter såsom de definieras i konventionen. Flera av de rättigheterna ryms inom LSS. Konventionen säger bland annat att rättigheter som givits inte kan tas tillbaka och att kostnadsläget inte får påverka insatserna. Vi vill påminna om att på denna punkt har Sverige redan 2014 fått kritik från FNs övervakningskommitté.

Handikappförbunden samlar en lång rad förbund, vars medlemmar berörs av olika delar av LSS. Vi kan därför bidra till utredningen med experter som har djupa kunskaper om de grupper som ryms inom personkretsarna för LSS.

”Att vi förväntar oss att få vara delaktiga i själva utredningsarbetet och bidra med våra erfarenheter och kunskaper får anses vara självskrivet.”, säger Stig Nyman.

Pressmeddelandet på MyNewsDesk