För en inkluderande framtid för personer med funktionsnedsättning i EU

Tänk dig att hela riksdagen under en dag fylls av representanter från funktionsrättsrörelsen som får möjlighet diskutera rättighetsfrågor med regering och riksdag. Tanken svindlar, eller hur? Den 23 maj blev det verklighet, fast i Bryssel! Då fylldes Europaparlamentet med över 700 representanter, sammanlagt 35 delegationer från 29 länder, från den europeiska funktionsrättsrörelsen, beslutsfattare och andra intressenter. Med ett år kvar till Europavalet presenterade den europeiska funktionsrättsrörelsen ett gemensamt valmanifest till alla som kommer att kandidera.

Den svenska delegationen i Europaparlamentet den 23 maj

Det var det 5:e Europaparlamentet som arrangerades för personer med funktionsnedsättning och den europeiska funktionsrättsrörelsen. Parlamentet fungerade för dagen som en plattform för att diskutera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och besluta om de politiska kraven från Europas samlade funktionsrättsrörelse. Det senaste evenemanget ägde rum 2017.

 

Under det svenska ordförandeskapet har Funktionsrätt Sverige arbetat aktivt för ett stärkt funktionsrättsperspektiv i EU och för genomförandet av den europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Delegation från Sverige
Från Sverige reste vi med en delegation på drygt 30 personer, som representerade den svenska rörelsen. Delegationen leddes av Marina Carlsson, ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse. På tjänstemannasidan ansvarade Mia Ahlgren, intressepolitisk rådgivare för besöket. Under dagarna i Bryssel medverkade delegationen i parlamentet och passade också på att träffa svenska europaparlamentariker; Malin Björk,(v) och Abir Al Sahlani (C). Delar av delegationen träffade också David Lega (Kd) vid ett spontant möte.

Bild som visar plenisalen i Europaparlamentet

Tre teman
På programmet i parlamentet den 23 maj lyftes tre huvudteman; fri rörlighet utan hinder för personer med funktionsnedsättning, starkare funktionsrätt inom EU och vikten av krisberedskap, exempelvis vid krig som inkluderar funktionsrättsperspektivet. Det gemensamma valmanifest som European Disability forum, EDF tagit fram inför EU-valet 2024 och som klubbades av parlamentet, innehåller krav inom samma områden. Det var också dessa frågor den svenska delegationen betonade i mötet med de svenska europaparlamentarikerna som alla tre medverkar i Disability Intergroup (reds översättning Arbetsgruppen för funktionsrättsfrågor).

”Ni är först ut och störst ut”
Malin Björks (V) budskap till oss var att MR frågorna delvis är hotade i hela EU och att våra inspel under europaparlamentet därför är viktigare än någonsin.
”Det är oerhört viktigt att ni tar plats i parlamentet, att ni är här och spelar in var ni står, sade Malin Björk. Bara så kan parlamentet vara levande. Ni är först ut och störst ut – och ni är tydliga.
Abir Al Sahlani (C) brinner starkt för funktionsrätt och för allas lika rätt att göra sin röst hörd i demokratiska val.
”Att vårt moderna samhälle inte ha kunnat se till att alla personer ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda är ofattbart. Om vi kan upphandla vaccin för 500 milj människor är det här inte omöjligt.”

Yannis Vardakastanis, ordförande EDF och Europaparlamentets talman Roberta Metsola öppnar parlamentet.

Europaparlamentets talman öppnade dagen
Parlamentet den 23 maj öppnades högtidligt av talmannen Roberta Metsola och av Yannis Vardakastanis, ordförande EDF.
”Den Europeiska unionens motto ”Förenade i mångfalden” betyder att alla måste ha möjlighet att engagera sig i vårt europeiska projekt”, sade Roberta Metsola och fortsatte. ”Vi måste inkludera alla personer med funktionsnedsättningar i vårt beslutsfattande. Vårt Europa måste vara inkluderande och tillgängligt för alla.”
Yannis Vardakastanis, tillade ”Den här dagen är dubbelt viktig. Genom att välkomna funktionsrättsrörelsen i Europaparlamentet – i EU:s demokratiska hus – erkänner parlamentet oss som personer som måste få säga sitt och fullt ut njuta av sina politiska rättigheter.”

Barriärer måste brytas
Dagen fortsatte med inlägg från ministrar i olika EU-länder, kommissionärer inom EU och representanter för den europeiska funktionsrättsrörelsen.
Under rubriken ”Breaking barriers”, fri övers ”Bryta barriärer”, lyftes behovet av ökad tillgänglighet på alla samhällsområden inom EU, inte minst för att öka den politiska delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom unionen. En utmaning är att om grundfundamentet fri rörlighet ska kunna omfatta alla människor inom gemenskapen, behöver EU-lagstiftningen genomföras och skärpas ytterligare på flera områden, så att rättigheterna blir verklighet i vardagen. En regel som lyftes av många borde vara att offentliga medel måste användas för inkludering, aldrig för exkludering.

Jonathan Elebjörk Wahlström, generalsekreterare i unga hörselskadade talade i parlamentet.

Nationella regleringar stoppar fri rörlighet – också för studenter
Vår delegat Jonathan Elebjörk Wahlström, generalsekreterare på Unga Hörselskadade fick här möjlighet att göra ett debattinlägg, som också särskilt inkluderade unga med funktionsnedsättnings situation inom EU.
” Europa borde vara ett föredöme och stoppa nationella regleringar som fortsätter att begränsa fri rörlighet för personer med funktionsnedsättningar, vilket hindrar tillgången till hjälpmedel, transport och nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster, sa Jonathan Elebjörk Wahlström. ”Jag talar också för ungdomarna i Europa. Vi står inför utmaningar gällande otydliga regler och ansvar för skälig anpassning för studenter med funktionsnedsättningar.”

Policy för rätten till självständigt liv
Temat Kampen för rättigheter och emot ojämlikhet, exkludering och fattigdom inleddes av europakommissionär Helena Dalli, med ansvar för jämlikhet. Hon betonade att eftersom personer med funktionsnedsättning
i högre grad än andra grupper upplever ojämlikhet, är risken högre för social exkludering och fattigdom. ”Denna ojämlikhet är oacceptabel och går emot FN:s funktionsrättskonvention. Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra till jämlikhet och jämställdhet, att leva självständigt på egna villkor och med eget självbestämmande. Då måste det finnas ett samhällsbaserat stöd så att detta kan bli möjligt.”
Senare i år kommer kommissionen att presentera en policy för ”independent living”. I policyn kommer också åtgärder för deinstitutionalisering för medlemsstaterna att beskrivas. Funktionsrättsrörelsens medskick under detta tema var också ett krav på att EU ska garantera att finansiering och stöd tillhandahålls för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har lika tillgång till utbildning och arbetsmöjligheter som andra.

Behovet av inkluderande krisberedskap och situationen i Ukraina
Dagens avslutande tema ”Motståndskraft och inkluderande krisberedskap” handlade både om konsekvenser av pandemin och om de personer med funktionsnedsättning som lever i krigets Ukraina eller som flytt därifrån.  
Valerii Sushkevych, chef för National Assembly of Persons with Disabilities (NAPD) i Ukraina berättade om den fruktansvärda situationen i landet, där barn och personer med funktionsnedsättning är de som drabbas hårdast.
Det handlar bland annat om svårigheten att sätta sig i säkerhet och brist på tillgängligt skydd, på vård, läkemedel och ibland på livsnödvändiga resurser som mat och rent vatten. NAPD som är en paraplyorganisation med över 100 medlemsförbund för personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har under kriget upprättat en knytpunkt för krisberedskap.
”Vi har utan framgång uppmanat vår regering att uppmärksamma och hantera den utsatta situation som personer med funktionsnedsättning befinner sig i, sade Valerii Sushkevyc. ”Vi efterfrågar att organisationer som vår måste inkluderas i krisberedskapen i landet och i beredandet av all lagstiftning så att personer med funktionsnedsättning inkluderas både i den nuvarande situationen och i landets återuppbyggnad.”

Marina Carlsson, vår delegationsledare sammanfattade besöket i Bryssel:
”Det har varit tre mycket givande dagar. Det kändes högtidligt och mäktigt att få vara med i parlamentet och tillsammans med den europeiska funktionsrättsrörelsen lyfta och diskutera viktiga frågor i ett EU-sammanhang. Nu ser vi fram emot att arbeta vidare med frågorna inför Europavalet nästa år.”

Länk till debattartikel som publicerades den 23 maj

Länk till EDF:s manifest på svenska

Länk till EDF:s hemsida om Europaparlamentet den 23 maj (på engelska)

Länk till video från den 23 maj i Europaparlamentet