Försäkringskassan måste sluta med oetiskt spioneri

Handikappförbunden har tagit del av den senaste tidens rapportering av Försäkringskassans och Region Skånes agerande i det så kallade Hässleholmsförsöket. Ett försök som pågått sedan 2014.

Ett privat vårdbolag har anlitats för att i hemlighet observera personer med funktionsnedsättning på sjukhus. Under förespeglingen att det handlar om en medicinsk utredning är hela vårdteamet en del av den granskning som sker av personen i fråga, och observerar och rapporterar sina fynd till uppdragsgivarna. Syftet är att avslöja simulanter eller personer som överdriver sina funktionsnedsättningar.

I Sverige är 16 000 personer, bland dessa många av förbundens medlemmar, beroende av assistans för att få sin vardag att fungera – för att kunna gå i skolan, studera vidare, arbeta, ta hand om sina barn, ja för att trots sina funktionsnedsättningar ha möjlighet att leva ett så bra och aktivt liv som möjligt utifrån sina behov och individuella förutsättningar. Assistans är en rättighet, som människor med varaktiga funktionsnedsättningar och behov av stöd i vardagen, enligt LSS, lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade, är berättigade till.

Att söka assistansersättning inbegriper att svara på en mängd detaljerade frågor om sitt privata liv, att låta sig utredas av läkare och granskas av handläggare innan man ens har en möjlighet att ansöka. När assistansrätten ifrågasätts och förbundens medlemmar misstänkliggörs på det skamliga och oseriösa sätt som sker i Hässleholmsförsöket kan vi inte låta bli att undra över Försäkringskassans etiska grundsyn.

Tillvägagångssättet är djupt integritetskränkande och oetiskt på flera sätt:

Personerna som deltar i försöket är inte informerade om att de är föremål för observation, något som strider mot Hälso-och sjukvårdslagen, som stadgar att patienten ska beredas möjlighet att vara delaktig i sin vård och dessutom ges information om syftet med de utredningar och undersökningar som genomförs.

När personer observeras i vårdsituationer utan sin vetskap riskerar dessutom det viktiga förtroendet mellan patient och vårdpersonal, att allvarligt skadas i grunden. Vårdpersonalens inklusive läkarens uppdrag är att lita på sina patienter och inte att misstänkliggöra dem.

Försöket har heller inte genomgått etisk prövning, något som bara nämns i förbifarten i Försäkringskassans egen kommenterar på hemsidan, men som i själva verket talar för att Försäkringskassan redan från början varit införstådda med det tvivelaktiga i tillvägagångsättet. Om en patient är föremål för en studie ska exempelvis informerat samtycke föreligga, annars strider studien mot grundläggande etiska riktlinjer. Sanningen är att studien aldrig hade fått ett etiskt godkännande.

Att misstänkliggöra redan sårbara och utsatta personer som sker i försöket, visar också på en skrämmande utveckling och avhumanisering av Försäkringskassans arbetssätt, som inte ligger långt från olagliga register med uppgifter om etnicitet och annat myndighetsmissbruk.

Handikappförbunden håller naturligtvis med om att fusk i alla former ska bekämpas, men om det föreligger misstanke om brott i någon form ska det polisanmälas och sedan är det polisens sak att utreda om brott föreligger. Detta kan aldrig någonsin vara vårdens uppgift.

Handikappförbunden har i samråd med Försäkringskassan medverkat bland annat i utvecklingsprojektet ”En enklare vardag”, vars syfte varit att ändra Försäkringskassans arbetssätt för att det ska bli enklare, tryggare och mer förutsägbart för personer med funktionsnedsättning, eller för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Målet med förändringen har varit att minska krånglet för personer som har kontakter med Försäkringskassan och att öka deltagandet i arbetslivet och i övriga samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Ett av sex viktiga förändringsområden, som ska vara klara eller påbörjade under år 2015 är att uppföljningarna av stödet från Försäkringskassan ska samordnas och bli enklare, detta för att som ni säger på er hemsida motverka ”upplevelsen av att ständigt vara granskad.”

Att i detta sammanhang konfronteras med Hässleholmsförsöket blir lätt bisarrt, är det så här Försäkringskassan vill förenkla stödet och motverka upplevelsen av att ständigt vara granskad?

När vi samråder med Försäkringskassan är det för att vi tillsammans ska göra saker bättre för personer med funktionsnedsättningar och då vara överens om vad och hur det ska göras. När vi då inte ens blir informerade om existensen av ett så anmärkningsvärt projekt som Hässleholmsförsöket, trots att det pågått i över ett år, undrar vi om Försäkringskassan tar samrådet med funktionshindersrörelsen på allvar, eller om ni helt enkelt ignorerar vår ståndpunkt i frågor som denna?

Handikappförbunden konstaterar att vårt förtroende för Försäkringskassan nu är mycket lågt. Vi ser därför fram emot en tydligare redogörelse för syftet med Hässleholmsförsöket, än den bräckliga ansats till bortförklaring, som Försäkringskassan valt att publicera på sin hemsida. Att det som Försäkringskassan skriver skulle vara regeringen som driver på utvecklingen av kontrollverksamhet är än mer graverande. Det vore mycket illa om det är så här regeringen vill att myndigheter ska agera.

Vi kräver att Hässleholmsförsöket omedelbart upphör och andra liknande försök, om sådana pågår. Vi förväntar oss att i framtiden bli konsulterade i alla frågor som rör utvärdering av assistansersättningen. Ska Försäkringskassan kunna återskapa ett förtroende hos oss och hos de försäkrade måste arbetet i framtiden kännetecknas av transparens, delaktighet och dialog och mindre av anklagelser, misstroenden och spioneri.

Ingrid Burman ordförande Handikappförbunden

Länk till artikel i Dagens Samhälle

Länk till brevet på MyNewsdesk