Funktionshindersperspektivet behövs i Sveriges digitala agenda

Handikappförbundens vice ordförande Pelle Kölhed deltar i Digitaliseringskommissionens och Näringsdepartementets Signatärsforum den 30 januari. IT-ministern har bjudit in mer än 100 företag och organisationer som åtagit sig att bidra till Sveriges strategi för digitalisering. Handikappförbunden bidrar med funktionshindersperspektiv på strategin. Personer med funktionsnedsättning brukar uppskattas till 20 procent av befolkningen, men universell utformning gynnar alla i samhället.

– Vi är en ideell organisation med medlemsförbund som har närmare en halv miljon enskilda medlemmar och tillför perspektiv som saknas i strategin. Våra erfarenheter från medborgares vardag och från europeiskt / internationellt perspektiv är till stor nytta för genomförandet av den svenska digitala agendan. Med ökade krav på universell utformning runt om i världen kan Sverige stärka sin position internationellt genom att satsa på att utveckla kompetens och bygga bort hinder för delaktighet, säger Pelle Kölhed.

 Handikappförbunden har en arbetsgrupp som tar fram en översikt med funktionshindersperspektiv på regeringens strategi IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige som presenteras inom kort. Vi tar utgångspunkt i mänskliga rättigheter och strävar efter att identifiera konstruktiva insatser för att undanröja hinder för människor med nedsatt funktionsförmåga.

Bland våra förslag finns:

  • Regelverk för all offentligt finansierad verksamhet med universell utformning som mål. Det gäller upphandlingsprocesser, standarder och politisk styrning i samband med teknikskiften och innovationsstöd
  • Bred satsning på utbildning om digital universell utformning, tillgänglighet och användbarhet.
  • System för återkoppling från medborgare för att kunna åtgärda hinder tillgänglig information och kommunikation.
  • Lyssna på barn och ungdomar med nedsatt funktionsförmåga i utformning av den digitala arbetsmiljön inom skola och undervisning.
  • Alla medborgare oavsett funktionsförmåga ska ha tillgång till offentliga handlingar och ha förutsättningar att engagera sig politiskt.
  • Målen för bredbandspolitiken ska innehålla tydligare konsumentperspektiv.
  • Frihet på nätet ska gälla alla oavsett funktionsförmåga. Eventuella hinder i regelverk kring yttrandefrihet, upphovsrätt och frekvensutrymme ska identifieras och undanröjas

 Vår förhoppning är att regeringen och centrala aktörer ska se nyttan och göra funktionshindersperspektivet till en självklar del i konsekvensanalyser.