Rätten till utbildning enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 24, innebär att ingen får utestängas från det allmänna utbildningssystemet. Alla barn har rätt till en fungerande skolgång. Det är deras funktionsrätt!

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet syfta till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

I dag lever inte grundskolan upp till detta. Många elever med funktionsnedsättning tvingas uppleva upprepade misslyckanden. Till slut klarar de inte längre av att gå till skolan. I en fungerande skola ska alla elever kunna känna sig trygga och vara delaktiga. Det behövs en lärmiljö som är tillgänglig pedagogiskt, socialt och fysiskt.

Grundskolan uppvisar stora brister i lärmiljön. Stöd sätts in för sent. Det ges för lite stöd och fel stöd. I en universellt utformad skola så förutsätts alla elever vara olika. Det innebär att skolan måste kunna erbjuda en miljö och en undervisning som fungerar för alla elever oavsett förutsättningar och behov.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att staten tar sitt fulla och yttersta ansvar för att skollagens uttryckta rättigheter efterlevs i praktiken.
  • att alla elevers rätt till en fungerande skolgång säkerställs av kommunala och fristående huvudmän.
  • att lärar- och rektorsutbildningen ska förstärkas med mer kunskap om funktionsnedsättningar, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder för elever i behov av särskilt stöd.