När Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så erkändes rätten till utbildning och ett livslångt lärande. Folkbildningen utgör en viktig del av denna funktionsrätt.

Folkbildningen har för många personer med funktionsnedsättning länge varit en alternativ och kompletterande utbildningsväg. Många folkhögskolor har kunnat erbjuda en lärmiljö och en pedagogik som fungerat bra för studerande med funktionsnedsättning. Särskilt när den skollagsreglerade skolan har misslyckats.

Folkhögskolornas utbildningar har även kunnat erbjuda en väg tillbaka som ett led i rehabiliteringen. Möjligheten att kombinera vardagskunskaper med formell utbildning har gjort folkhögskolan till en viktig del av det livslånga lärandet för många personer med funktionsnedsättning.

I dag ser vi stora och ökande hot mot detta. Flera skolor har eller är på väg att lägga ner sina utbildningar för våra medlemsgrupper. Om Folkhögskolan ska kunna vara den resurs som den kan vara måste både skolorna och eleverna ges rätt förutsättningar. Det kräver att folkhögskolorna får full kostnadstäckning för sina kostnader och att de studerande ges både ekonomiska och praktiska förutsättningar till studier och deltagande. Här har kommuner, landsting och staten ett gemensamt ansvar.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att regeringen tillskjuter mer statsbidrag till folkhögskolornas verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
  • ett tydligare regelsystem som ger ökad vilja och möjlighet till finansiering hos kommuner, landsting och myndigheter för studier på folkhögskola.
  • att regeringen snarast tillsätter en utredning som ser över systemet med ekonomisk finansiering av folkhögskolornas verksamhet och de förutsättningar som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av utbildningen.