FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning erkänner rätten till utbildning för personer med funk­tionsnedsättning. För att förverkliga denna rätt utan diskriminering och på lika villkor, ska konventionsstaterna säkerställa ett sammanhållet utbildnings­system på alla nivåer och livslångt lärande.

Grundsärskolan är en egen skolform. Den ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden som ska utveckla elevernas förmåga. Betyg kan efter begäran ges i grundsärskolans ämnen. Annars får eleverna efter avslutad skolgång ett intyg. Grundsärskolans betyg ger inte behörighet till gymnasiet.

Däremot finns möjligheten att studera vidare på Gymnasiesärskolan. Denna ger inte heller behörighet att studera vidare på högskola eller annan högre yrkesutbildning. Genom Särskild utbildning för vuxna ges möjlighet till kompletterande utbildning på grundläggande nivå och på gymnasiesärskolans nationella program. Fortfarande ges inte behörighetsgivande betyg.

Gymnasieutbildning är i princip ett krav för att komma in på dagens arbetsmarknad. Frånvaron av behörighetsgivande betyg ger redan från början eleven ett sämre utgångsläge. Dörren stängs för elever som under andra förutsättningar skulle kunnat få betyg som ger behörighet till vidare studier. Därmed har även möjligheterna på arbetsmarknaden blivit mer begränsade.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen och där särskilt artikel 24 om utbildning. Rätten till utbildning utgår från målet om fullständig inkludering i skolan. De länder som undertecknat Funktionsrättskonventionen måste gradvis genomföra en inkluderande utbildning för alla elever med funktionsnedsättning. Det får inte finnas ett ordinarie och ett segregerat system med speciallösningar för enskilda elevgrupper.

Funktionsrätt Sverige arbetar för en fullt ut inkluderande skola utan segregerande skolformer.