©fotograf Anki A/arkivbild

Alla har rätt att vara delaktiga i samhället på lika villkor. Visionen för Funktionsrätt Sverige är ett samhälle för alla. Statens ansvar för rättigheter beskrivs i Funktionsrättskonventionen.

Funktionshinder är ingen personlig egenskap utan uppstår på grund av en utestängande miljö. Det går att förändra.

Idag planeras transporter, byggd miljö och informations- och kommunikationsteknologi, IT, utan att involvera funktionsrättsrörelsen. Många utestängs från utbildning, arbete och kommunikation.

Över 180 stater har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De har frivilligt åtagit sig att arbeta med universell utformning för att uppnå ett tillgängligt samhälle där alla kan delta på lika villkor. Konventionen ska fungera att åberopa i domstol och situationer där rättigheter blir kränkta.

Personer med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden. Människor ska inte särbehandlas i särskilda struktu­rer. Hinder ska i första hand åtgärdas utan särlösningar.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att funktionsrätt ska säkerställas i svensk lag.
  • att samhällets planering sker utifrån människors olikheter och principen om allas rätt till delaktighet.
  • att universell utformning ska etableras som vägledande princip i all samhällsutformning för att sträva mot hållbar utveckling.

Vill du veta mer?

Respekt för rättigheter – Civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen december 2019

PM Roller och läge inför ny funktionshinderpolitisk strategi och övervakningsmekanism – om genomförande av funktionsrättskonventionen samt aktiv involvering i beslut och övervakning, april 2022

Information på andra webbplatser

Sveriges funktionshinderpolitik

Regeringens sida om funktionshinderpolitik

Uppföljning av funktionshinderpolitiken

Myndigheten för delaktighet ansvar för uppföljning av politiken